Sök

Fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Om du som enskild huvudman vill bedriva fristående förskola eller pedagogisk omsorg, där familjedaghem är en form, ska du ansöka om det hos förskole- och grundskolenämnden. Detta kan också gälla fritidshem som är fristående från skola.

Beslut om godkännande från förskole- och grundskolenämnden krävs för rätt till bidrag. 

Riktlinjer samt ansökan för fristående verksamhet

För att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ställs det vissa krav. I dokument Riktlinjer för att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshemPDF (pdf, 524.6 kB) finns riktlinjer och övergripande information för att starta och bedriva fristående verksamheter inom Varbergs kommun.

För att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska en ansökanWord (word, 74.2 kB) skickas till förskole- och grundskoleförvaltningen.

Regler och avgifter

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Varbergs kommun.PDF (pdf, 330 kB)

Köp av specialpedagogisk kompetens, fristående förskola

Fristånde förskolor kan ansöka om specialpedagogiskt stöd av kommunal specialpedagog inom förskolan. Möjligheten att köpa stöd från Varbergs kommun kan endast ske i den mån specialpedagogerna har tidsmöjlighet att åta sig ytterligare uppdrag.

Information inför köp av specialpedagogisk kompetens.PDF (pdf, 139.1 kB)

Ansökan om specialpedagogisk kompetens.Word (word, 62.9 kB)

Tilläggsbelopp

Förskolechef för fristående verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp. Ansökan kan inte göras av vårdnadshavare.
Tilläggsbeloppet kan endast sökas för barn som är folkbokförda i Varbergs kommun.

Riktlinje tilläggsbelopp.PDF (pdf, 534.9 kB)
Instruktion för att ansöka om tilläggsbelopp för särskilt stöd.PDF (pdf, 383.4 kB)
Blankett anökan om tilläggsbelopp särskilt stöd.Word (word, 75.1 kB)

Tillsyn

Varbergs kommunen genomför regelbunden tillsyn av verksamhet som bedrivs av enskild huvudman.

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.PDF (pdf, 175.8 kB)

Plan för tillsyn av fristående förskolor.PDF (pdf, 253.2 kB)

Köp av plats i sommaröppen verksamhet

Respektive huvudman har som ansvar att erbjuda förskola/fritidshem även under sommaren i den omfattning det behövs. Detta samordnas mellan de kommunala förskolorna och en sådan samordning kan även ske mellan de fristående förskolorna. Det kan också ske genom att en fristående förskola/skola köper plats på kommunal förskola/fritidshem eller tvärtom.
Se arbetsordning för köp av plats på sommaröppen förskola/fritidshem.PDF (pdf, 162.4 kB)

Den rektor som önskar köpa plats kontaktar aktuell rektor. Detta sker så tidigt som möjligt under våren då sommarplanering sker. Det är rektor på respektive förskola/fritidshem som beslutar om det är möjligt. All samordning gällande sommaren sker på områdesnivå rektorer emellan. Vid köp av sommarplacering ska ett samarbetsavtalPDF (pdf, 152.1 kB) skivas under av rektorerna.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter