Sök

Avgifter och taxor

fakturor och en miniräknare

Det är många faktorer som påverkar hur mycket ditt bygglov kommer att kosta. Storleken på det du ska bygga och hur mycket handläggning som behövs är några exempel som spelar in.

Ett bygglov kan också innebära extra avgifter, till exempel i samband med utstakning, mätning, lägeskontroll, planavgift eller om lovet handlar om kulturmiljöintressanta byggnader.

Taxor och avgifter styrs till stora delar av det nationella prisbasbeloppet (före detta basbeloppet) som räknas fram varje år och som grundar sig på det allmänna prisläget. För 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor. Därför går det inte att uppge en exakt summa som gäller för alla bygglovsärenden.

Avvikelser från detaljplanen

20 procent läggs på bygglovsavgiften om din ansökan avviker från detaljplanens bestämmelser. Dessutom tillkommer avgift för grannhörande. Vi hör minst alla ägare till grannfastigheter som gränsar till din fastighet.

Avgift för obligatorisk kungörelse

Till varje bygglovsavgift tillkommer också 242 kronor för kungörelse av beslutet i Bolagsverkets tidning Post-och Inrikes Tidningar. Detta är inte medräknat i exemplen nedan.

Exempel på ungefärlig bygglovsavgift

I uppställningen nedan kan du få en ungefärlig uppfattning om hur mycket ett bygglov kan komma att kosta. Exemplen visar avgiften inom områden med detaljplan. Vill du ha fullständig information om avgifter inom byggnadsnämndens område kan du läsa mer i plan- och bygglovstaxan.PDF (pdf, 630.4 kB)

Enbostadshus

Nybyggnad       0-49 m²                  9 400 kronor

Nybyggnad   50-129 m²                14 000 kronor  

Nybyggnad 130-199 m²                18 700 kronor

Nybyggnad 200-299 m²               23 300 kronor

Tillbyggnad       < 49 m²                  5 200 kronor

Tillbyggnad   50-129 m²                11 100 kronor

Fritidshus

Nybyggnad       < 60 m²                   8 100 kronor

Nybyggnad   61-129 m²                 14 000 kronor

Tillbyggnad       < 49 m²                   4 400 kronor

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd

Nybyggnad        < 50 m²                    2 500 kronor

Nybyggnad        > 50 m²                    5 200 kronor

Tillbyggnad max 50% av
ursprunglig byggnads bruttoarea     2 200 kronor

Komplementbyggnad växthus, lusthus oisolerade

Nybyggnad        < 40 m²                     1 400 kronor 

Anmälan bygglovsbefriade åtgärder, lagändring 2 juli 2014 

Komplementbyggnad, max 25 m²                                   2 500 kronor

Komplementbyggnad, max 25 m² enklare åtgärd
(till exempel växthus, lusthus oisolerade)                      1 400 kronor

Komplementbostadshus "Attefallshus", max 25 m²

med kontrollplan                                                               6 100 kronor

med kontrollplan med kontrollansvarig, enkel           3 100 kronor

utan kontrollplan                                                               2 500 kronor

 

Inreda ytterligare en bostad                                            4 700 kronor

 

Tillbyggnad en- eller tvåbostadshus, max 15 m² 

med kontrollplan                                                              4 700 kronor

utan kontrollplan                                                              2 000 kronor

Övriga åtgärder för en- och tvåbostadshus

Balkong                                                          2 300 kronor

Braskamin, eldstad                                      1 000 kronor

Burspråk                                                        2 200 kronor

Fasadändring, mindre                                1 100-1 600 kronor

Fasadändring, större                                  2 100-3 300 kronor

Förhandsbesked                                          7 000-10 500 kronor

Håltagning i bärande konstruktion         1 200-5 700 kronor

Mur, plank eller staket                               2 600 kronor

Rivningslov       < 100 m²                          2 000 kronor

Rivingslov     100-250 m²                         4 100 kronor

Solfångare, solceller                                   Ingen avgift för lov

Skärmtak          15-30 m²                           2 000 kronor

Strandskyddsdispens                                 4 100 kronor

Takkupa                                                        2 400 kronor

Återtagande av ansökan                            nedlagd tid, lägst 650 kronor

Ändringar, mindre efter beviljat lov           650 kronor

Ändringar, större efter beviljat lov         nedlagd tid

Tillkommande avgifter

Förenklad nybyggnadskarta vid enkla åtgärder och tillbyggnader

- tomtareal        < 1500 kvm                        2 457 kronor

- tomtareal  1500-2999 kvm                       2 867 kronor

Nybyggnadskarta vid nybyggnader och större tillbyggnader

- tomtareal         < 1500 kvm                      6 143 kronor

- tomtareal   1500-2999 kvm                     7 576 kronor

Mätning, utstakning, lägeskontroll          nedlagd tid

Planavgift (nedanstående kan ersättas med nedlagd tid)

- Nybyggnad 50-129 kvm                          12 300 kronor

- Nybyggnad 130-199 kvm                        16 400 kronor

- Nybyggnad 200-299 kvm                      20 500 kronor

- Tillbyggnad < 49 kvm                              4 100 kronor

- Tillbyggnad 50-129 kvm                          6 100 kronor

ikon

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontoret

Östra Långgatan 14

bn@varberg.se 

Öppettider

Måndag 9-12 och 13.30-16

Tisdag-onsdag 9-12

Torsdag 9-12 och 13.30-16

Fredag 9-12

Med reservation för helgdagar

 

Varberg direkt

0340-880 00

 

ikon

Självservice & blanketter