varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Inriktningar, mål och nyckeltal

Varbergs hållbarhetsinriktningar

För att beskriva hur arbetet mot en hållbar kommun ska bedrivas slog kommunfullmäktige den 22 april 2014 fast fyra inriktningar att fokusera på i Varberg:

  • Varberg visar vägen
  • Livskraftiga ekosystem
  • Hållbar resursanvändning
  • Välmående samhälle

Varbergs hållbarhetsinriktningar kan betraktas som ledstjärnor för att styra kommunens hållbarhetsarbete i rätt riktning och är vägledande i allt från målformuleringar till genomförande. Hållbarhetsinriktningarnas antagande av kommunfullmäktige var första steget i processen med att ta fram Varbergs kommuns hållbarhetsmål för perioden 2017-2025.

Varbergs hållbarhetsmål 2017-2025

Under 2016 pågick ett arbete för att tydliggöra och konkretisera hållbarhetsinriktningarna. Resultatet blev framtagandet av Varbergs kommuns hållbarhetsmål för perioden 2017-2025. Ett måldokument som antogs av kommunfullmäktige den 20 december 2016.

Hur har hållbarhetsmålen tagits fram?

Arbetet startade med workshops under hösten 2015, dit var både organisationer, föreningar, skolor, näringslivet, politiken och representanter från Varbergs kommuns förvaltningar och bolag inbjudna. Workshoparnas resultat sattes därefter i relation till en rad omvärldsbevakande utgångspunkter för hållbarhet, så som FNs globala hållbarhetsmål, det nationella miljömålssystemet och Sveriges ekokommuners fyra hållbarhetsprinciper.

Hur ska hållbarhetsmålen användas?

Varbergs kommuns hållbarhetsinriktningar och hållbarhetsmål är uppbyggda efter den så kallade backcastingmetoden. Kortfattat innebär det att vi har föreställt ett lyckat resultat för Varbergs hållbarhetsarbete och sedan ställt frågan: Vad måste kommunen fokusera på för att nå detta resultat?

Hållbarhetsmålen har brutit ner tre av kommunens fyra hållbarhetsinriktningar till ett antal målbilder – som visar det tillstånd vi vill att Varbergs hållbarhetsarbete ska leda till år 2025. Varje målbild har tillhörande fokusområden som pekar på vad som måste prioriteras om kommunen ska kunna leva upp till målbilden. Den övergripande inriktningen ”Varberg visar vägen” har inte brutits ner, då dess syfte är att ange en hög ambitionsnivå för de övriga inriktningarna.

Tillsammans blir målbilder och fokusområden vägledande för hur Varbergs kommun ska arbeta med frågor som rör ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. Värt att notera är att hållbarhetsmålen anger vart Varbergs kommun vill komma och pekar på vilka områden som måste prioriteras för att vi ska lyckas. Däremot talar de inte om hur vi ska arbeta. Alltför specifika målbilder riskerar att begränsa innovation och distrahera våra sinnen från kreativa lösningar i arbetet för att nå en hållbar utveckling. Målbildernas långsiktiga perspektiv innebär dessutom att frågor riskerar att förändras över tid, ny kunskap kan tillkomma eller teknik utvecklas.

Målbilder och fokusområden ska istället betraktas som ledstjärnor för att styra kommunens hållbarhetsarbete i rätt riktning och vara vägledande i allt från målformuleringar till genomförande. Det är nämnder och kommunägda bolag som beslutar hur de ska arbeta för att bidra till att kommunen som helhet närmar sig ambitionerna i hållbarhetsmålen – det vill säga vilka mål som sätts för kommunens verksamheter, som sedan omsätts till åtgärder och aktiviteter.

För att bedöma i vilken uträckning hållbarhetsarbetet faktiskt går i den riktning som anges i våra ambitioner krävs kontinuerlig uppföljning och analys (läs gärna mer om analys och uppföljning i ”Hållbarhetsmål 2017-2025”, sid 11.). Utgångspunkt för analys och uppföljning är en nulägesanalys som genomförs under 2017.

Varbergs medlemskap i Sveriges Ekokommuner gör det även möjligt att följa kommunens miljöarbete genom 12 gröna nyckeltallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är gemensamma med andra Ekokommuner.

ikon

Kontakta oss

Hållbarhetsstrateg

Varberg direkt: 0340 - 880 00

Självservice & blanketter