Sök

Lassabackadeponin

Flygvy över naturreservatet på Getterön

I anslutning till Getteröns naturreservat ligger Lassabackadeponin. Den gamla deponin ska täckas med massor från bygget av Varbergstunneln och under åren framöver arbetar vi parallellt med både sluttäckning och ny utformning av platsen.

Genom att täcka deponin och utforma ett nytt naturområde skapar vi något bra för naturen.

Aktuellt i projektet

Under 2019 kommer vi att göra en del planteringar och förberedande arbeten på plats.

Du kan kika på hur det nya naturomådet kommer att se ut i vår utställning på Naturum Getterönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Välkommen dit!

Arkitekttävlingen för utsiktstornet avgjord

Tre arkitektkontor har deltagit i tävlingen om att utforma utsiktstornet i det framtida naturområdet. Förslagen har utvärderats utifrån värdeorden unikt, vistelsekvalitet och prisvärt.

Utsiktstorn ritat av White Arkitekter

Det vinnande förslaget "Kärven"
Kärven är ritad av White arkitekter. Ett timglasformat torn av trä, som består av 140 stycken 13 meter långa reglar som fogas samman i en tät flätstruktur. En spiraltrappa leder upp till övre planet som har utsikt åt alla håll. På toppen finns ett ståbord hela vägen runt och en sittbänk för vila eller för barn att stå på för fri sikt.

Juryns bedömning
Kärven har en enkel och spännande form och de smala träribborna passar in i omgivningen. Det finns gott om plats på utsiktsplanet och stora möjligheter för såväl barn som vuxna att ta del av utsikten.

Förslaget Tornseglaren av Biotope

"Tornseglaren"
Tornseglaren påminner om ett modernt fågeltorn och är ritad av Biotope. Tornet lutar mot väster och har en fasad av falurött trä och en stor glasfiberyta. I botten finns en samlingsplats och en trätrappa med flera plan leder upp till utsiktsplanet. I tornet finns holkar för tornseglare.

Juryns bedömning
Tornseglarens samlingsplats på botten och möjligheten till utställning på väg upp är bra mötesplatser. Utsiktsytan på toppen är dock liten och rymmer endast ett fåtal personer. Juryn ställer sig tveksamma till den faluröda färgen eftersom Varberg är en kuststad.

Förslaget "Fågelboet" ritat av Wingårdh Arkitektkontor

"Fågelboet"
Fågelboet är ritat av Wingård Arkitektkontor och består av 20 stycken stabila träelement som roteras runt en centralt placerad trappa. Toppen på tornet är format med en lägre del mot havet och en högre mot järnvägen och staden.

Juryns bedömning
Fågelboet har en enkel och gedigen konstruktion. Det silverfärgade träet är vackert. Tornet tar mycket mark i anspråk och vyn från utsiktsplanet österut blir begränsad. Tornet saknar skydd mot väder och vind.

Vad är Lassabackadeponin?

Lassabackadeponin var i bruk mellan 1962 och 1979 och innehåller bygg-, slakteri-, sjukhus- och hushållsavfall samt avloppsslam. Soporna ligger blandade och höjden på soporna varierar mellan två och åtta meter. Deponin täcks idag med cirka 30 cm sandjord.

Ovanpå Lassabackadeponin ligger Naturum, ett av kommunens främsta besöksmål samt Varbergs ornitologers föreningsstuga, husbilsplatser och cykelleden Kattegattleden.

Ett viktigt miljöprojekt

Lassabackadeponin är ett förorenat område, som ingår i Länsstyrelsens program för områden som behöver åtgärdas. Deponin berör ett av norra Europas främsta fågelområden. Genom att sluttäcka deponin tar vi ansvar för miljön och skyddar människor, växt- och djurliv mot kontakt med avfallet i deponiområdet. Vi minskar också spridningen av föroreningar till naturreservatet. I takt med att sluttäckningen görs kommer vi att utveckla platsen och skapa ett attraktivt område med höga naturvärden.

Deponin ska sluttäckas med överskottsmassor från bygget av Varbergstunneln. När vi tar hand om massorna lokalt i Varberg minskar vi både kostnaderna och miljöpåverkan betydligt eftersom massorna inte behöver transporteras långa sträckor.

Så täcker vi deponin

Genom sluttäckning förhindrar vi att regnvatten tränger ner i soporna och bildar så kallat lakvatten som sprids till havet. En lutning skapas så att en stor del av regnvatten kan rinna av på ytan och inte tränga ner i soporna. Sluttäckningen innebär också att man skapar en barriär till soporna genom att lägga på jordmassor. Förutom jordmassor läggs också ett tätande skikt av duk eller lera.

Illustration som visar området före sluttäckning
Illustration som visar området efter sluttäckning

Ett nytt naturområde tar form

Idébild för den framtida utformningen

Getteröns naturreservat är från början skapat av människan. På 1930-talet anlades Getterövägen i norra viken och muddermassor gjorde att viken blev grundare. Himleån och utsläppen från kommunala avloppet försåg viken med näringsrikt vatten, vilket skapade ett eldorado för våtmarksfåglar. En restaurering av området på 1990-talet fick till följd att området blev ännu mer populärt för fåglar.

Vi skapar något bra för naturen

I samband med att vi täcker deponin med tätskikt och jordmassor bygger vi upp ett helt nytt naturområde ovanpå deponin, som kan bli ett populärt utflyktsmål. Det blir ett böljande landskap med en blandning av olika naturtyper, som lockar olika växt- och djurarter. Här kan alla lära mer om naturen genom lek och pedagogik. Det nya området kommer att innehålla:

 • En mötesplats vid Naturum
 • Mosaik av naturtyper
 • Utsiktstorn, som kan bli en visuell symbol för platsen
 • Lekmiljöer med naturlek som tema
 • Naturens eget klassrum – möjlighet att använda platsen för att fler ska lära mer om miljöfrågor och hållbarhet
 • Tydlig entré och toaletter

Se förslaget i sin helhetPDF (pdf, 9.6 MB)

Utformning av Lassabackadeponin - förstudierapport 2018PDF (pdf, 23.9 MB)

Målet med utformningen är att området får en mångfald av biotoper, där många olika växt- och djurarter trivs. Förhoppningen är att den nya utformningen ska utveckla Naturum som besöksmål och locka nya målgrupper till området.

Vi var med från start

Under våren 2017 genomförde vi en serie workshops med berörda målgrupper för att få in idéer på vad man ska kunna göra i området och hur det ska se ut efter sluttäckningen. Bland målgrupperna återfanns:

 • Naturum
 • Varbergs ornitologiska förening 
 • Naturskyddsföreningen
 • Friluftsfrämjandet
 • Hallands botaniska förening
 • Varbergs biodlare
 • Kommunala tillgänglighetsrådet
 • Träslövs förskola
 • Representanter för olika förvaltningar i Varbergs kommun.

Så går det till

De första massorna från bygget av Varbergtunneln kommer på plats 2020 och sluttäckningen sker sedan i olika etapper. I varje område ska massorna ligga ett tag för att sätta sig innan arbetet med sluttäckning och utformning kan börja. Hela arbetet beräknas vara klart cirka 2026.

Etappindelning för sluttäckning

Pengar och tillstånd på plats

Kommunfullmäktige fattade i slutet av 2017 beslut om den tekniska sluttäckningen som beräknas kosta cirka 54 miljoner.

Utformning av naturområdet är en investering hos hamn- och gatunämnden och är budgeterad till 33 miljoner.

Tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Varbergs kommun har godkänt genomförandet av
sluttäckningen utifrån inlämnad anmälan om efterbehandling och återvinning av
avfall.

Tillstånd från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen fattade den 28 mars 2018 beslut om att ge kommunen tillstånd att genomföra sluttäckningen av deponin och gör bedömningen att arbetet inte medför långsiktiga negativa effekter för det skyddade Natura 2000-området.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

ikon

Självservice & blanketter