varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Kommunens planarbete

Kommunen ansvarar för att planeringen av mark- och vattenområden. En planering som syftar till hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden.

Planering av kommunens mark och vatten görs både på översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplaner och detaljplaner. Kommunens översiktliga markanvändning tar politikerna ställning till i en översiktsplan eller i en fördjupning av denna. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar bestäms i en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett område. Här hittar du detaljplaner för olika områden i Varberg. Du kan också ta del av detaljplaner som är under arbete, se i vilken fas de är och hur du gör om du vill påverka ett detaljplanearbete.

När kommunen planlägger mark- och vattenområden i en detaljplan följer man normalt en process med flera väl definierade skeden. Ett sådant skede är till exempel samrådet. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Inför nya översiktsplaner ges alltid samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.För ändring av detaljplaner kan sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget lämna synpunkter under samrådstiden.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter