varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Briggen 4 och 6, Fregatten 3, 5 och 6 samt del av Getakärr 1:26, 9:1 och 9:14

Västerport etapp 1, Varbergs kommun

finns utsänd för förnyad granskning under perioden 29 oktober 2020 – 19 november 2020.

Miljökonsekvensbeskrivningen visar att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

Strandskydd för Briggen 4 och 6 samt del av Getakärr 9:1 och 9:14 upphävs.

Planområdet ligger i centrala Varberg, ca 280 meter nordväst om Varbergs torg. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av 500 bostäder med en genomsnittlig höjd för bostadsändamål av 5 våningar, lokaler för centrumändamål i gatuplan, förskola, parkeringshus, en besöksanläggning på piren samt ett hotell utmed Östra Hamnvägen.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten - Engelbrektsgatan 7, Varberg

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 756.4 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 2.1 MB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 17 MB)

Utredningar och övrigt underlag
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 7.2 MB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 34.5 MB)

Granskningsutlåtandet finns inte tillgängligt på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna vänligen besök utställningen på stadsbiblioteket Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg, alternativt kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se. Detaljplanen handläggs av Karl Samuelsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 19 november 2020. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen
0340-88 000
bn@varberg.se
Handläggare: Karl Samuelsson

Självservice & blanketter