varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Hjulet 3, 4, 5 och 6

Detaljplan för Hjulet 3, 4, 5 och 6, Varbergs kommun

Finns utsänd på samråd under perioden 18 september 2020 - 11 oktober 2020.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet är beläget i Stormhalls verksamhetsområde, mellan Stormhallsvägen och Vagnvägen, cirka 3 kilometer från centrala Varberg. Ändring av de två detaljplanerna (247 och 126) syftar till att reducera utbredningen av mark som inte får bebyggas (prickmark) för att tillskapa byggrätt för industriändamål.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Ändringen bedöms vara av begränsat intresse för allmänheten och angränsande fastigheter. Därför kan ändringen genomföras med ett begränsat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Det innebär att planförslaget skriftligen måste godkännas av samtliga i samrådskretsen under samrådstiden, för att sedan tas direkt till antagande utan granskning.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten - Engelbrektsgatan 7, Varberg

Planhandlingar
Plankarta 1PDF (pdf, 350.2 kB)
Plankarta 2PDF (pdf, 440.2 kB)
Planbeskrivning 1PDF (pdf, 4.5 MB)
Planbeskrivning 2PDF (pdf, 4.8 MB)
UndersökningPDF (pdf, 165.3 kB)

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Tova Troedsson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 11 oktober 2020. I skrivelsen med synpunkter ska det tydlig framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs om handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under samrådstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

Tfn: 0340-88 000
bn@varberg.se
Handläggare: Tova Troedsson

Självservice & blanketter