varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Rektorn 1, del av Lektorn 8 samt Getakärr 5:1

Detaljplan för Rektorn 1, del av Lektorn 8 samt Getakärr 5:1, Sörse, Varbergs kommun

finns utsänd för granskning till och med den 4 juni 2020.

Undersökning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger på Sörse i södra Varberg. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder, kontor, centrumfunktioner och parkeringshus inom fastigheterna Rektorn 1, Lektorn 8 samt del av Getakärr 5:1. Det är fortsatt viktigt att allmänna gång- och cykelstråk genom och förbi planområdet bevaras.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten - Engelbrektsgatan 7, Varberg

Planhandlingar
PlankartaPDF (pdf, 575.4 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 797.4 kB)
Plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 9.2 MB)
UndersökningPDF (pdf, 178.7 kB)

Samrådsredogörelsen finns inte tillgänglig på kommunens hemsida med anledning av GDPR. För att ta del av denna vänligen besök utställningslokalen ovan alternativt kontakta planavdelningen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Lena Johansson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 4 juni 2020. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna. Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Planavdelningen

0340-880 00

bn@varberg.se

Handläggare: Lena Johansson

Självservice & blanketter