varningsikon

2020-08-05 08.08

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Gällande fördjupade översiktsplaner

Varbergs kommun har tagit fram ett antal fördjupade översiktsplaner för olika delar av kommunen. Läs mer om de fördjupade översiktsplanerna nedan.

Gällande fördjupade översiktsplaner
FÖP Tvååker

FÖP Tvååker

Kommunfullmäktige antog 2020-05-19 en fördjupad översiktsplan för Tvååker. Planen omfattar tätorten med viss omnejd. Den fördjupade översiktsplanen skapar förutsättningar för Tvååker att utvecklas och stärkas som serviceort. Planen redovisar flertalet större utbyggnadsområden för blandad bebyggelse samt för verksamheter i olika lägen beroende på omfattning och karaktär. Tyngdpunkten i arbetet har legat på processen, där planförslaget har arbetats fram i god dialog med de boende och verksamma på orten.

Den fördjupade översiktsplanen för Tvååker hittar du härPDF (pdf, 2.6 MB).

Bilaga 1: Mark och vattenanvändningskartaöppnas i nytt fönster

Bilaga 2: GranskningsutlåtandePDF (pdf, 2.3 MB)

Bilaga 3: Värden och hänsynskartaPDF (pdf, 2.9 MB)

FÖP Kungsäter

FÖP Kungsäter

Kommunfullmäktige antog 2020-05-19 en fördjupad översiktsplan för Kungsäter. Den fördjupade översiktsplanen skapar förutsättningar för Kungsäter att utvecklas och stärkas som serviceort. Planen redovisar flertalet större utbyggnadsområden för blandad bebyggelse samt för verksamheter i olika lägen beroende på omfattning och karaktär. Tyngdpunkten i arbetet har legat på processen, där planförslaget har arbetats fram i god dialog med de boende och verksamma på orten.

Den fördjupade översiktsplanen för Kungsäter hittar du härPDF (pdf, 2.3 MB).

Bilaga 1: Mark och vattenanvändningskartaöppnas i nytt fönster

Bilaga 2: GranskningsutlåtandePDF (pdf, 1.4 MB)

Bilaga 3: Värden och hänsynskartaPDF (pdf, 2.2 MB)

FÖP Norra kusten

Kommunfullmäktige antog 2017-02-14 en fördjupad översiktsplan för Norra kustområdet, omfattandes kuststräckan från Tångaberg i söder och upp till kommungränsen i norr. Den skapar förutsättningar för befintliga orter i området att växa med ca 4000 nya bostäder samt för etablering av nya verksamheter vid strategiska lägen längs E6 och väg 850. Den övervägande delen nya bostäder, cirka 2800, föreslås tillkomma i Väröbacka/Limabacka för att ge underlag för en ny tågstation på Västkustbanan. Utanför angivna utvecklingsområden föreslås ingen ny sammanhållen bebyggelse och här gäller generellt stor restriktivitet vid plan- och bygglovsförfrågningar.

Den fördjupade översiktplanen för Norra kusten hitar du härPDF (pdf, 37.5 MB).

Bilaga 1: GranskningsutlåtandePDF (pdf, 5.8 MB)

En ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka ska nu tas fram för att kunna ge mer detaljerad vägledning för en ny tågstation och den fortsatta utbyggnaden av Väröbacka.

FÖP Stadsområdet

Kommunfullmäktige antog 2010-06-15 en fördjupad översiktsplan för Stadsområdet, omfattandes Varbergs tätort med ett omkringliggande område från Tofta i norr och Gamla Köpstad i söder. Den fördjupade översiktsplanen ger utrymme för ca 5000 bostäder och 300 hektar ny verksamhetsmark, dels genom förtätning och dels genom utbyggnad av nya områden. När hamnen flyttar och Västkustbanan förläggs i tunnel under staden möjliggörs för staden att utvecklas och växa mot vattnet. Planförslaget skapar förutsättningar för en blandad och tät bebyggelse med närhet till service, arbetsplatser och rekreation och bedöms bl.a. kunna främja ett hållbart resande.

Den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet hittar du här.PDF (pdf, 4.5 MB)

FÖP Veddige

Kommunfullmäktige antog 2005-09-27 en fördjupad översiktsplan Veddige. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa förutsättningar för en god utveckling av bostäder och verksamheter i Veddige genom stark lokal förankring. Tyngdpunkten i arbetet har därför legat på processen, där planförslaget har arbetats fram i god dialog med de boende och verksamma på orten. Den fördjupade översiktsplanen redovisar ett flertal större utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter samt för en ny sträckning av väg 41.

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Veddige, se mer under pågående fördjupade översiktsplaner.

Länk till antagandehandling och kartor Läs mer om den gällande fördjupade översiktsplanen för Veddige härPDF (pdf, 3 MB).

ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

Avdelningen för samhällsplanering

ks@varberg.se

Självservice & blanketter