Sök

Nya fördjupade översiktsplaner för serviceorterna i öst

Samhällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram  fördjupade översiktsplaner för kommunens serviceorter i öst. Planerna innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller orternas utveckling. I planerna beskrivs bland annat utvecklingen av bostäder, service, infrastruktur samt grön- och vattenområden.

Samhällsutvecklingskontoret har fått i uppdrag att under de närmsta två åren ta fram fyra fördjupade översiktsplaner för serviceorterna Veddige, Tvååker, Rolfstorp-Skällinge samt Kungsäter. Det handlar om att se till vilka värden som finns på varje ort idag och hur dessa kan bevaras och stärkas i samklang med en möjlig tillkomst av nya bostäder och verksamheter. Arbetet görs gemensamt med övriga förvaltningar och bolag samt boende och verksamma på orterna.

Tidiga dialogmöten

För att samla in synpunkter, tankar och idéer har tidiga dialogmöten genomförts med allmänheten. Dialogmötena har varit välbesökta, med sammanlagt 230 deltagare. Både barn, ungdomar och vuxna har deltagit och mötena har genomsyrats av en god stämning.

Samråd om fördjupad översiktsplan

När ett planförslag är klart för respektive ort kommer det ut på samråd. De som är intresserade har då möjlighet att ta del av förslagen och lämna yttrande. Planförslagen för Kungsäter och Tvååker var på samråd under 2018. Planförslagen för Veddige och Rolfstorp-Skällinge är ute på samråd december 2018 - mars 2019. Läs mer om samrådet för Veddige öppnas i nytt fönsteroch Rolfstorp-Skällinge här.

process föp

Utställning

Nästa steg i processen är utsällningsfasen. Då ges möjlighet att ta del av de reviderade planförslagen. Planerna för Kungsäter och Tvååker beräknas kunna ställas ut under sommaren 2019 och för Veddige och Rolfstorp-Skällinge kommer detta ske under hösten 2019.

Pågående fördjupade översiktsplaner

ikon

Kontakta oss

Samhällsplanerare

Katrin Sahlqvist

076-853 17 12

katrin.sahlqvist@varberg.se

 

Samhällsplanerare

Frida Eriksson

0708- 90 64 18

frida.eriksson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter