Sök

Fördjupad översiktsplan för Kungsäter

Nu ges åter möjlighet att tycka till om förslaget till fördjupad översiktsplan för Kungsäter

planprocess

Sommaren 2017 fick Samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Kungsäter. Sommaren 2018 hölls samråd om planförslaget. Efter samrådet har planförslaget reviderats utifrån inkomna synpunkter. De inkomna synpunkterna har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse som du kan hitta nedan.

Nu ges åter möjlighet att tycka till om förslaget till fördjupad översiktsplan för Kungsäter. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för kommunens planering och vardagsbeslut, men är inte juridiskt bindande. Utställningen vänder sig till den som kan ha intresse av planen, såsom myndigheter, verksamhetsutövare, privatpersoner, organisationer, föreningar med flera.

Utställning

Våren 2019 har ett reviderat planförslag tagits fram för Kungsäter som visar hur orten skulle kunna utvecklas genom förslag till exempelvis nya områden för bostäder och verksamheter. Planförslaget innehåller även förslag till ett lokalt centrum och ett rekreationsstråk.

Planförslaget, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, finns tillgängligt på Komedianten, Varberg Direkt (stadshus C) och Kungsäter församlingshem/Kungsäters nya bibliotek under utställningsstiden.

Nedan kan du ta del av planförslaget för Kungsäter.

Planbeskrivning - Fördjupad översiktsplan för Kungsäter (Utställningshandling)PDF (pdf, 3.4 MB)

Plankarta - Fördjupad översiktsplan för Kungsäter (Utställningshandling)PDF (pdf, 3.3 MB)

Karta över värden och hänsynPDF (pdf, 4.2 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning (Utställningshandling)PDF (pdf, 9 MB)

Naturvärdesinventering (NVI) för KungsäterPDF (pdf, 2.9 MB)

Trafikutredning FÖP KungsäterPDF (pdf, 8.3 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 3.7 MB)

Utställningstiden pågår mellan den 18 juni till den 30 september. Eventuella synpunkter på planförslaget ska inlämnas senast den 30 september 2019 till Kommunstyrelsen, Varbergs kommun, 432 80 Varberg. Märk gärna ärendet med FÖP Kungsäter.

Det går även bra att lämna in synpunkter via e-post till fopkungsater@varberg.se  

Lördagen den 24 augusti kan du ställa frågor kring planförslaget till kommunens representanter för projektet. Vi finns på plats i samband med invigningen av Kungsäters nya bibliotek,
klockan 12 - 13:30.

Vad händer efter utställningen?

Efter utställningstiden sammanställs inkomna synpunkter och bemöts i ett utlåtande. Planförslaget kommer att revideras utifrån inkomna synpunkter och därefter sker antagande. Antagandet av den fördjupade översiktsplanen för Kungsäter beräknas ske vid årsskiftet 2019/2020

ikon

Kontakta oss

Samhällsplanerare

Katrin Sahlqvist

0768 - 53 17 12

katrin.sahlqvist@varberg.se


Samhällsplanerare

Frida Eriksson

0708 - 90 64 18

frida.eriksson@varberg.se

 

ikon

Självservice & blanketter