Sök

Pågående samråd

Våren 2018 har ett planförslag tagits fram för Tvååker och ett för Kungsäter som visar hur orterna skulle kunna utvecklas genom förslag till nya områden för bostäder och verksamheter. Planförslagen innehåller även förslag till lokala centrum och rekreationsstråk. Förslagen är nu ute på samråd.

När ett förslag om fördjupad översiktsplan är upprättat ska det enligt Plan- och bygglagen samrådas. Parallellt sker samråd med förslagets tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för kommunens planering och vardagsbeslut, men är inte juridiskt bindande.

Samrådsutställningen vänder sig till den som kan ha intresse av planen, såsom myndigheter, verksamhetsutövare, privatpersoner, organisationer, föreningar m.fl.

Tvååker

Samrådstiden pågår mellan den 18 juni till den 30 september.

Mer underlag finns att ta del av under länkar, längst ned på sidan.

Kungsäter

Samrådstiden pågår mellan den 30 maj till den 30 september.

Mer underlag finns att ta del av under länkar, längst ned på sidan.

Så här lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslagen ska inlämnas senast den 30 september 2018 till Kommunstyrelsen, Varbergs kommun, 432 80 Varberg. Märk gärna ärendet med FÖP Kungsäter eller FÖP Tvååker.

Det går även bra att lämna in synpunkter via e-post till fopkungsater@varberg.se eller till foptvaaker@varberg.se

Båda planförslagen finns under samrådstiden tillgängliga på Komedianten och Varberg Direkt (stadshus C). Planförslaget för Tvååker finns även tillgängligt på Tvååkers bibliotek. Planförslaget för Kungsäter finns även tillgängligt i tamburen på äldeboendet Kungsängen.

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter och bemöts i en samrådsredogörelse. Planförslagen kommer därefter revideras utifrån inkomna synpunkter och möjlighet ges att återigen lämna synpunkter innan förslagen antas.

ikon

Kontakta oss

Samhällsplanerare

Katrin Sahlqvist

0768 - 53 17 12

katrin.sahlqvist@varberg.se

 

Samhällsplanerare

Frida Eriksson

0708 - 90 64 18

frida.eriksson@varberg.se

 

Planarkitekt

Karl Samuelsson

0340-88 162

karl.samuelsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter