Sök

Naturvårdsprojekt

Kommunen driver flera naturvårdsprojekt i egen regi och tillsammans med organisationer och markägare. Många projekt finansieras med LONA- och LOVA-bidrag. Här kan du få mer information om aktuella projekt.

- Ökad mångfald i tätortsnära ängsmiljöer

Projektet syftar till att förbättra kunskapen om den biologiska mångfalden i stads- och tätortsnära ängsmiljöer. Med ökad kunskap om ängsmiljöernas naturvärden kan skötseln anpassas till att utveckla dessa värden. Underlaget ger även kommunen större möjlighet att bevara och binda ihop värdefulla områden som annars riskerar att försvinna eller isoleras i takt med stadens utveckling. Projektet innehåller även restaurering av tre ängsmiljöer vid Hammers kulle, Prästakullen och Kåsa. Detta arbete genomförs av Naturskyddsföreningen i Varberg.Projektet pågår under perioden 2017–2020 och delfinansieras med LONA-medel. Projektet genomförs tillsammans med Hallands Botaniska förening och Naturskyddsföreningen Varberg.

- Invasiva arter, strategi för Hallands län

Projektet genomförs tillsammans med övriga kommuner i Halland samt Hallands Botaniska förening. Strategin syftar till att identifiera och kartlägga invasiva främmande växtarter som är aktuella för Halland samt redovisa lämpliga bekämpningsmetoder. Målsättningen är att strategin ska underlätta kommunernas hantering av invasiva främmande arter i länet.

Projektet pågår under perioden 2018–2020 och delfinansieras med LONA-medel.

- VA-plan

Projektet delfinansieras av LOVA-medel och syftar till att ta fram en övergripande VA-plan för Varbergs kommun. Projektet pågår 2017–2019.

- Från himmel till hav – en resa längs Himleån

Projektet drivs av Himleåns vattenråd och delfinansieras av LONA-medel. Syftet med projektet är att öka kunskap om Himleåns vattensystem, kulturhistoria, areella näringar för skolor och allmänhet. Målsättningen är att projektet ökar förutsättningarna till kreativa och långsiktigt hållbara åtgärder för att förbättra ekologisk status och biologisk mångfald i avrinningsområdet.

Projektet innehåller delområdena Vattnet-i-skolan och Himleådagen. Vattnet-i-skolan innebär att skolorna inom avrinningsområdet erbjuds hjälp att hitta lämpliga pedagogiska vattenmiljöer vid skolorna, fortbildning för lärare och medverkan i fält tillsammans med elever. Projektet har tagit fram ett första utkast till handledning för pedagoger, se länk.

Himleådagen är en aktivitet för uppmärksamma Himleåns natur- och kulturhistoriska värden. Himleådagen planeras att genomföras 2020. 

Projektet drivs tillsammans med bland andra hembygdsföreningar, VIVAB, Varbergs flugfiskeklubb, Beetogether och Varbergs naturskyddsförening. Projektet pågår
2017–2019.

- Näringspåverkan i Himleåns avrinningsområde – övervakning och åtgärdsförslag

Projektet drivs av Himleåns vattenråd och delfinansieras av LOVA-medel. Projektets syfte är att förbättra kunskapen om näringsläckage i Himleåns avrinningsområde och i dialog med markägare planera åtgärder för att minska näringsbelastningen. Projektet pågår 2017–2019.

- Samverkan ger framgång – Utveckling av åtgärdssamordning för jordbruket i Falkenbergs, Halmstads och Varbergs kommuner

Falkenbergs, Halmstads och Varbergs kommuner har tillsammans med LRF Halland och Högskolan i Halmstad erhållit medel från Havs- och vattenmyndigheten för att utveckla åtgärdssamordning inom jordbruket. Målet är att stimulera fler åtgärder för att minska näringsläckage till sjöar, vattendrag och kust och därigenom bidra till en hållbar livsmedelskedja.

I Varbergs kommun ingår avrinningsområdet för Törlan, Uttran och Ramsjö kanal som pilotområde. Projektet pågår 2018–2020.

- Kompensationsriktlinjer

Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att ta fram riktlinjer för kompensation av ekosystemtjänster i samband med till exempel exploatering i tätortsnära natur. Projektet bedrivs i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och kommer att vara klart under 2019.

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Varberg direkt: 0340 - 880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter