Sök

Sjöar och vattendrag

I Varbergs kommun finns en stor variation av vatten. Från kustens salta vatten vidare mot slätternas söta åar och inlandets många vackra sjöar och myrar.

Vattnen är dock inte opåverkade och det finns en rad miljöproblem som kan skada våra vatten. I inlandet är vattnen främst påverkade av försurning och ju närmare kusten man kommer desto starkare påverkan från övergödning kan man se. Påverkan från miljögifter och den fysiska påverkan har man i dagsläget bristande eller liten kunskap om. För att nå hållbara åtgärder arbetar kommunen utifrån ett avrinningsområdesperspektiv genom vattenråd.

I vattenråden samlas de som har intresse av vattnet i fråga. Idag finns vattenråd för Viskan, Himleån och ett gemensamt för Törlan, Uttran (Tvååkerskanal) och Ramsjökanal. Det finns även ett Kustvattenråd för hela Hallandskusten, Kattegatts kustvattenråd.

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Rasmus Kaspersson

Samhällsutvecklingskontoret

0340-88 264

lars.rasmus.kaspersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter