Sök

Fiskdöd

Vid flera tillfällen under de senaste åren har döda fiskar påträffats i det öppna dagvattensystemet för Monarkdiket och Lassabackadiket i Varberg. Dessa diken rinner genom Lassabackadeponin, Getteröns naturreservat och vidare ut i Farehammarsviken. Varbergs kommun, VIVAB och Länsstyrelsen har inlett ett gemensamt arbete för att hitta orsakerna till att fisken dör och lösningar för att förbättra vattenkvaliteten.

Pågående arbete

Som en del av utredningen genomför VIVAB kontinuerliga provtagningar av vattenkvaliteten i dikena. En av mätflottarna med mätinstrument kan ses från bron över Lassabackadiket, mellan parkeringen och Naturum. Mätinstrumenten analyserar pH (surhet), turbiditet (grumlighet), konduktivitet (ledningsförmåga) samt syrgashalt och de varnar när vattenkvaliteten försämras.

En elfiskeundersökning av Monark- och Lassabackadikena genomfördes av Varbergs kommun i slutet av november för att förbättra kunskapen om fiskbeståndet och möjliggöra analys av fiskens hälsotillstånd. Ingen fisk påträffades vid undersökningstillfället. Elfiske kommer att upprepas under vår och höst 2017.

Vidare har en rutin tagits fram för eventuellt kommande fiskincidenter med syftet att förbättra möjligheten att sätta in snabba åtgärder och samla in provtagningsmaterial för analys. På så sätt hoppas vi komma ett steg närmare orsaken till fiskdöden.

Samordning av utredningar

Vattenkvaliteten i Monark- och Lassabackadikena påverkas av en rad omgivande faktorer vilket gör utredningsarbetet komplext. Genom att samordna arbetet med de projekt som pågår i området hoppas vi komma närmare en långsiktig lösning för en bättre vattenkvalitet.

I utredningen att sluttäcka Lassabackadeponin (området mellan Naturumparkeringen och Naturum) ingår att klargöra om det läcker miljögifter till Lassabackadiket och vid behov sätta in åtgärder som minskar läckaget.

Under våren 2017 kommer projekt Västerport att utreda dagvattenhanteringen i västra delen av centralorten, från fästningen i söder till Lassabackadiket i norr. Med information från detta projekt kan vi planera för långsiktigt hållbara dagvattenlösningar i samband med att vi utvecklar Varbergs nya stadsdel.

Parallellt med de pågående utredningarna arbetar Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen med kontinuerlig tillsyn av de verksamheter som är aktiva inom det berörda området.

Hjälp oss i arbetet

Om du är på besök i området och ser döda fiskar i dikena eller något annat avvikande ombeds du kontakta VIVAB:s arbetsledare i beredskap så fort som möjligt så fort som möjligt via telefon: 0757-27 40 00 eller e-post: vivab@vivab.info.

Vill du veta mer?

Kontakta Varbergs kommun: ks@varberg.se eller 0340-880 00.

Information på denna sida kommer att hållas uppdaterad.

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Rasmus Kaspersson

Samhällsutvecklingskontoret

0340-88 264

lars.rasmus.kaspersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter