Sök

Värö station och stationssamhälle

Väröbacka samhälle

Vår ambition är att utveckla Väröbacka och Limabacka med ny pendeltågsstation och nya bostäder i framtiden.

En växande serviceort

Väröbacka, som ligger i norra delen av kommunen längs med kusten och järnvägen, är en av kommunens serviceorter. I närområdet finns de större arbetsplatserna Ringhals och Södra Cell Värö. Avsikten är att utveckla och stärka orten med en pendeltågsstation, bostäder och nya verksamheter.

I den fördjupade översiktsplanen för Norra kusten har vi sett över mark- och vattenområden och planerar för Väröbackas långsiktiga utveckling i form av nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur. Planen möjliggör cirka 2 800 nya bostäder i Väröbacka och Limabacka och tanken är en blandning av parhus, radhus, flerbostadshus samt villor. Utöver bostäder finns planer på nya trafiklösningar, grönområden, lekplats och andra gemensamma ytor. Utbyggnaden av orten medför också behov av skola och förskola och annan kommunal service.

Ny station i Väröbacka

Med en pendeltågsstation i Väröbacka ökar möjligheten till hållbart resande för boende och verksamma längs norra kusten. Ambitionen är att pendeltågsstationen ska tas i bruk 2026.

Förutsättningen för en pendeltågsstation i Väröbacka är att Varbergstunneln och Västlänken är färdigställda. Då kan ett nytt regionaltågssystem införas som kan innebära ett stopp i Väröbacka.

Planering och byggande av Västlänken, Varbergstunneln och Värö station sker parallellt med inriktningen att trafikstart av Värö station ska ske 2026 när Västlänken börjar trafikeras. Under samma tid ska planering av bostäder i Väröbacka och intilliggande orter inom upptagningsområdet ske.

Var stationen ska ligga är inte bestämt. Trafikverket har utrett möjliga placeringar och kommit fram till två alternativ, som nu utreds vidare.

Karta över möjliga stationslägen för pendeltågsstation i Värö. Källa: Trafikverket

Karta över möjliga stationslägen för pendeltågsstation i Värö. Källa: Trafikverket

Dialog med boende och företag

Från kommunens sida är vi måna om att planeringen för det växande Väröbacka sker i samklang med befintlig bebyggelse och att företag och boende i Väröbacka och Limabacka är med i dialogen. Förberedande workshoppar och samråd kring den fördjupade översiktsplanen hölls under 2014-2015. Boende och andra intresserade kommer att ges möjlighet att påverka under olika skeden av planeringsprocessen.

Vad har hänt hittills?

2014 – Förberedande workshoppar inför arbetet med fördjupad översiktsplan för Norra kusten.

2015 – Samråd kring den fördjupade översiktsplanen för Norra kustområdet.

Februari 2017 – Kommunfullmäktige antar den fördjupade översiktsplanen för Norra kustområdet.

Februari 2017 – Värö station finns med som en skrivning i ett tilläggsavtal för Varbergstunneln mellan Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun.

April 2017 - Varbergs kommun och Region Halland tecknar en avsiktsförklaring om att tillsammans planera för en pendeltågsstation och ny bebyggelse i Värö.

Våren 2017 – Trafikverket inleder en åtgärdsvalsstudie för framtida rese- och transportbehov mellan Varberg och Göteborg.

Februari 2019 – Trafikverkets utredning visar två möjliga placeringar för ny station i Värö.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter