Sök

Gröna huvudgångstråk

Vi utvecklar ständigt Varbergs gröna promenadstråk för att fler ska välja att gå och cykla. Under 2020 anlägger vi ett planteringsstråk på Ringvägen.

Projektet Gröna huvudstråk handlar om att utveckla Varbergs stråk genom grönska och utmed vattendrag och skapa förutsättningar för goda promenadstråk i gröna miljöer. Projektet ska verka för att fler invånare väljer att cykla och gå istället för att ta bilen vid korta resor, förbättra invånarnas hälsa och öka den biologiska mångfalden. Stråken utvecklas med utgångspunkt i de grönblå stråk som finns beskrivna i grönstrateginPDF (pdf, 3.9 MB) (pdf, 3.9 MB). Projektet påbörjades 2015.

Aktuellt i projektet

Under våren/sommaren 2020 arbetar vi med ett nytt grönt stråk på Ringvägen mellan Rosenfredsgatan och Bandholtzgatan. I samband med det förbättrar vi även trafiksäkerheten.

Hur kommer det att bli?

Körbanan smalnas av och ger utrymme till en växtbädd som kan omhänderta nederbörden som faller på gatan. Karaktären på planteringen ska knyta an till kusten och havet med ett flertal olika gräsarter och blommande perenner som bidrar till gatans biologiska mångfald.

Vi jämnar ut nivåskillnaden mellan gång- och cykelväg samt höjer cykelöverfart vid korsningarna. Befintliga parkeringsplatser bevaras och belysningen kommer att bytas ut.

Vad händer under byggtiden?

Byggnationen av gata och planteringsbäddar beräknas pågå under våren 2020 och vara klart inför sommaren. Planteringarna utföras under hösten.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Nicole Molina

Hamn- och gatuförvaltningen

070-810 72 31 

nicole.molina@varberg.se

Självservice & blanketter