Sök

Bäckgatan

Under våren kommer hamn- och gatuförvaltningen att genomföra det återstående arbetet med Bäckgatan efter byggnationen av parkeringshuset Trädgården. Arbetet kommer att genomföras på Bäckgatan mellan Västra Vallgatan och järnvägsspåren.

Parkering

In- och utfart under byggtiden

Varför bygger vi om?

2017 invigdes parkeringshuset Trädgården bakom. Efter byggnationen skulle även Bäckgatan göras om för att anpassas efter det nya parkeringshuset. Anläggningsarbetet, som görs för att ska förbätta gatumiljön, startar våren 2019.

Hur kommer det att bli?

Gatan kommer att få en ny asfaltsbeläggning, nya planteringsytor på gatans norra sida och ledningar kommer att läggas ner i gatan för att förbättra vattenavrinningen. De 4 befintliga träden på gatans norra sida kommer att ersättas med 8 nya träd, bättre lämpade för platsen. På den södra gångbanan kommer endast mindre åtgärder att utföras med lagningar av gångbanan och en ny rad stenhällar.

Hur påverkas trafiken?

Infarten från Bäckgatan till parkeringshuset Trädgården kommer att hållas stängd och vi hänvisar istället till parkeringshusets andra infart från Södra Hamnvägen som kommer att hållas öppen. I övrigt beräknas gatan fortfarande att vara framkomlig för såväl bilister till Parkeringshuset Kyrkoherden som för varutransporter till gallerian och andra närliggande fastigheter. Dock med begränsad framkomlighet.

Byggtiden

Arbetena startar upp under våren och beräknas att vara klara kring månadsskiftet juni/juli. Planteringen av de nya träden kommer att ske till hösten då detta är den mest lämpliga tiden för trädplanteringar som denna.

Iluustrationsplan

Illustrationsplan

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jimmy Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

072-151 61 90

jimmy.johansson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter