varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Cirkulationsplats Strandbackavägen-Västkustvägen

Nu bygger vi om korsningen Strandbackavägen – Västkustvägen till en cirkulationsplats. Arbetet pågår fram till våren 2021.

Illustrationsbild cirkulationsplats Träslövsläge

Varför bygger vi?

Genom att anlägga en cirkulationsplats kan vi öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter vid platsen.

Hur kommer det att bli?

Den nya cirkulationsplatsen får tre ben och ligger något förskjuten söderut.
I mitten planteras äng för att gynna den biologiska mångfalden och bidra med grönska till platsen. Söder om rondellen byggs en ny passage med refug över Västkustvägen. Passagen över Strandbackavägen blir upphöjd med refug.

Beroende på vädret planerar vi att utföra det mesta av arbetet under hösten 2020 för att slutföras våren 2021. Vi ber om överseende med att det kan bli ökat buller och trafikstörningar under byggtiden.

Aktuellt i projektet

Nu har cirkulationsplatsen öppnats upp för trafik. Nu fortsätter arbeten vid Strandbackavägen och cykelvägen på västra sidan. Till våren kommer ytterligare ett lager asfalt att läggas i hela cirkulationsplatsen och mer linjer kommer att målas.

Busshållplatsen Strandbackavägen läge B kommer fortsatt att vara avstängd fram till våren 2021 då den byggs om och förbättras. Under tiden hänvisas resenärer till hållplatserna Kuragård eller Smea Larsa.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anna Lönnebro

Hamn- och gatuförvaltningen

073-323 64 81

anna.lonnebro@varberg.se

Självservice & blanketter