Sök

Farehamnen

Hamnområdet med lastfartyg

All handelshamnsverksamhet i Varberg ska samlas i nya Farehamnen. När den är färdig kommer Varbergs hamn att bli en av de effektivaste och modernaste hamnarna i Sverige.

Farehamnen är den del av hamnen som ligger närmast Getterön. Den nya hamndelen ska anläggas väster om denna. Det är det kommunala bolaget Hallands Hamnar AB som kommer att ansvara och genomföra utbyggnaden den nya hamndelen (läs mer om detta längst ner på sidan.).

Flytten av hamnverksamheten kommer att frigöra stora områden värdefull mark för den nya stadsdelen Västerport. Samtidigt kommer Varberg att få  en ny, modern och kajeffektiv hamn.

Aktuellt i projektet

Bergmassor från tunneln kommer användas både inom projekt Farehamnen och i Västerport. Att återanvända bergmassor lokalt i dessa projekt är samhällsekonomiskt både utifrån ett kostnads- och miljöperspektiv. Från tidig vår 2020 kommer bergmassor börja levereras till den bakre delen av hamnområdet (se gul markering i bilden nedan). Det kommer sedan att pågå löpande under tiden som tunneln byggs. Transporter med bergmassor kan förekomma även under kvälls- och nattetid. Inom hamnområdet kommer även Implenia och Trafikverket påbörja verksamhet under våren.

Under september/oktober 2019 gjordes en geoteknisk undersökning av Farehamnen. Med en hjälp av en flotte togs borrprover för att se hur botten ser ut. Undersökningarna var en del av förberedelserna för att kunna projektera den nya hamndelen. Det fanns en borrvagn som gjorde motsvarande undersökningar av marken på land. Projektering pågår under 2019 och 2020. Byggnationen av nya hamnen är planerad mellan 2020 och 2023.

Skiss som visat hur verksamheten i Industrihamnen ska flytta till Farehamnen

Färjan har lämnat hamnen

Färjan Stena Nautica lämnade Varbergs hamn för sista gången den 31 januari 2020.

Platsen där nuvarande färjeläge ligger behövs för att den nya stadsdelen Västerport ska kunna börja byggas. Kommunens planering utgick från ett nytt färjeläge i den nya hamndelen men 2017 blev det klart att Stena Line inte kommer att flytta med till Farehamnen. Stena och Hallands Hamnar har istället kommit överens om att färjelinjen till Grenå i fortsättningen ska utgå från Halmstad. (Hamnarna i Varberg och Halmstad ingår båda i Hallands Hamnar AB.)

De ytor i Farehamnen  som tidigare varit tänkta för en färjeterminal, kommer nu att kunna användas till utveckling och expansion av skogshamnen.

Finansiering

Hamnflytten är en förutsättning för stadsutvecklingen i Västerport. Därför kan finansieringen av den nya hamnen ske med en fördelning mellan exploateringsintäkter från Västerport, Hallands Hamnar och kommunala investeringar. Hur denna fördelning ska se ut fattar kommunfullmäktige beslut om.

Sveriges största skogshamn

Industrihamnen är viktig både för Varberg och för Sverige. Sedan många år är Varbergs hamn landets ledande exporthamn för sågade trävaror och på tredje plats när det gäller pappersmassa. 
Sverige som nation är världens tredje största exportör av trävaror, näst efter Kanada och USA, vilket säger något om volymerna som dagligen passerar Varbergs hamn. Stora industrier runt Varberg, som Derome och Södras anläggningar i Värö, är beroende av en väl fungerande hamn i Varberg.

Fartygstrafik är, näst efter järnväg, det mest miljömässiga sätt att frakta gods på. Att en kommun har tillgång till kombinationen järnväg och hamn ger möjlighet att kombinera tillväxt med hållbara transporter.

Hamn + Stad = sant

I Varberg har stad och hamn samexisterat sida vid sida i flera hundra år. När Farehamnen och Västerport är utbyggda kommer denna historiska relation att fortsätta. Människorna i staden kommer kunna se och följa verksamheten i hamnen, något som inte är helt vanligt idag.

Hänsyn måste självklart tas både till hamnens verksamhet och till stadens behov. Varbergs kommun och Hallands Hamnar har en tät dialog när det gäller planering och utformning av det nya området. Kommunens mål är en modern och lönsam hamn  tillsammans med ett levande och attraktivt Västerport.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Anders Wiberg

Stadsutvecklingsprojektet

070-981 00 40

anders.wiberg@varberg.se

Kommunikatör

Cecilia Werner

Stadsutvecklingsprojektet

0729-73 28 82

cecilia.werner@varberg.se

Självservice & blanketter