Sök

Pilgatan

I takt med att nya bostäder växer fram i Trönninge behövs också grönområden, gator och gång- och cykelvägar.

 

Aktuellt i projektet

Arbetet utmed Pilgatan startar igen under vecka 32 efter ett kortare semesteruppehåll.
Den 13-15 augusti mellan kl. 06.30-19.00 pågår det beläggningsarbete vilket kommer att medföra begränsad framkomlighet. Vi ber om överseende med detta och att i möjligaste mån välja alternativ väg.

Varför bygger vi?

Detaljplanen möjliggör nya bostäder på Pilgatan, i form av flerbostadshus, villor och par- och/eller kedjehus. Hamn- och gatuförvaltningen har i uppdrag att anlägga lokalgator och gång- och cykelväg inom bostadsområdet och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister utmed Pilgatan.

Hur kommer det att bli?

Två nya rondeller kommer att anläggas; en vid infarten till Trönningebjärsvägen och en in till det nya bostadsområdet.

En gång- och cykelväg anläggs utmed Pilgatans södra sida från rondellen i Trönninge och fram till rondellen vid Trönningebjärsvägen. Mellan de båda nya rondellerna blir det en ny busshållplats.

rondeller, pilgatan, gc-väg

Inne på planerat bostadsområde ska lokalgator byggas. Det blir också en gång- och cykelväg utmed infartsgatan.

I naturområdet i den norra delen av bostadsområdet ska en grusad gångstig anläggas. Området kring dagvattendammen ska kompletteras med växter och nya sittplatser.

Vad händer under byggtiden?

Arbetet utmed Pilgatan och på planerat bostadsområde startar i mars. I samband med att gång- och cykelvägen och rondellerna byggs ska även nya ledningar läggas i Pilgatan. Detta kommer att medföra begränsad framkomlighet.

Arbetet utmed Pilgatan beräknas vara klart under hösten 2018. Förberedelserna för det planerade bostadsområdet pågår till våren 2019.

Tidigare arbeten

Under 2013-2015 anlade hamn- och gatuförvaltningen gator, gångvägar, naturområden och en dagvattendamm till bostadsområdet norr om Pilgatan i Trönninge, där huvudgatan heter Trönningebjärsvägen och den anslutande gatan Statarevägen. Samtliga gator och gångvägar fick belysning.

ikon

Kontakta oss

Projektledare Pilgatan etapp 2

Marie Johansson

Hamn- och gatuförvaltningen

070-140 57 12

marie.johansson1@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter