Sök

Korsningen Engelbrektsgatan/Thulegatan

Vi förbättrar trafiksäkerheten i korsningen i samband med att cykelvägen längs Thulegatan byggs klart.

Varför bygger vi?

Tanken med ombyggnaden är att förbättra trafiksäkerheten i korsningen främst för oskyddade trafikanter. När det byggs en gång- och cykelväg utmed Thulegatan behövs en säkrare passage över Engelbrektsgatan för att ansluta till den befintliga cykelvägen som finns på Engelbrektsgatans norra sida.

Hur kommer det att bli?

Hela korsningen kommer att höjas upp med ramper av asfalt. Den befintliga gångpassagen med grå plattor behålls och kompletteras med ytterligare en gång- och cykelyta över Engelbrektsgatan lite österut och en passage över Thulegatan. De taktila plattorna som utgör ledstråk behålls och kompletteras. En del brunnar kommer att behöva flyttas och några nya byggs.

Vad händer nu?

I månadsskiftet maj/juni påbörjas byggnationen av den sista etappen av cykelvägen utmed Thulegatan (mellan Egnahemsgatan och Engelbrektsgatan). Den beräknas vara klar i juli 2018. Till hösten påbörjas ombyggnaden av korsningen och arbetena beräknas pågå i cirka två månader.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Jimmy Johansson, projektingenjör

Hamn- och gatuförvaltningen

072-151 61 90

jimmy.johansson@varberg.se

 

Christer Johansson
Projektledare
Hamn- och gatuförvaltningen
Telefon: 0722-27 23 34
E-post: christer.j.johansson@sweco.se

ikon

Självservice & blanketter