Sök

Trönningenäs gång- och cykelväg

Vi förbättrar trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister längs Trönningenäsvägen genom att bygga en gång- och cykelväg mellan järnvägen och Buaråsvägen.

Aktuellt i projektet

I början av juni asfalterades ännu en sträcka fram till pumpstationen som byggs på ängen öster om Fyrstrandsvägen. Under vecka 28-32 görs ett semesteruppehåll. I augusti fortsätter arbetet med att bygga den sista biten som ansluter till den befintliga cykelvägen mot Bläshammar. Där Kattegattleden passerar Trönningenäsvägen är farthinder utplacerade för att minska olycksrisken. Till hösten kommer träd att planteras utmed cykelvägen på delar av sträckan.

Arbetet har dragit ut på tiden eftersom det var mer berg i marken än vi kunde förutspå.

cykelväg, trönningnäs

Färdigbyggd del av cykelvägen

Det finns en hel del berg som behöver sprängas på den kvarvarande sträckan. Sprängningarna görs både för att kunna bygga gång- och cykelvägen då berget ligger ytligt, men också där VA-ledningar ska läggas ner djupare. De hus som berörs besiktas inför och efter sprängningarna, och på vissa platser placeras vibrationsmätare ut för att kontrollera att vibrationerna hålls inom rimliga nivåer.

Vi gör vårt bästa för att minimera störningar under byggtiden. Vi ber er att sänka hastigheten och visa hänsyn till de som arbetar utmed vägen.

Varför bygger vi?

Tanken med gång- och cykelvägen är att förbättra trafiksäkerheten i Trönningenäs. Trönningenäsvägen har, framförallt under sommaren, mycket trafik och höga hastigheter. Det byggs nya bostäder och bebyggelsen beräknas öka i området. En ny gång- och cykelväg skapar en tryggare och säkrare väg mellan Trönningenäs och väg 845.

Byggnationen inleddes i slutet av augusti 2017. Hela sträckan planeras vara utbyggd sommaren 2018.

Hur kommer det att bli?

Den nya gång- och cykelvägen blir ungefär 1,6 kilometer lång. Den kommer att byggas på norra sidan om Trönningenäsvägen och sträcka sig mellan den befintliga cykelvägens slut vid järnvägen till hållplatsen vid Buaråsvägen i höjd med kvarnen.

Gång- och cykelvägen kommer delvis att vara belyst och ha trädplanteringar på delar av sträckan.

Det röda strecket visar sträckningen för den nya gång- och cykelvägen.

Rött streck visar sträckning för nya gång- och cykelvägen.

 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Marie Johansson
Projektledare
Hamn- och gatuförvaltningen

070-140 57 12

marie.johansson1@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter