Sök

Varbergstunneln

Bild på tågspåret som leder in till stationsområdet i Varberg

Illustration: Abako

2019 går Varberg in i en spännande period, när bygget av dubbelspår startar genom staden. Delar av det nya järnvägsspåret ska läggas i tunnel under staden, vilket betyder att Varberg kan fortsätta att ha sin station i centrum.

Byggstarten är planerad till december 2019. Tågtrafiken genom Varberg ska fungera under byggtiden. Enligt planerna ska tågen börja rulla på det nya spåret år 2024 och projektet vara helt klart år 2025.

Vill du ha nyheter om projekt Varbergstunneln? Anmäl dig till våra nyhetsutskick.

Aktuellt i projektet

Just nu pågår förberedande arbeten som behöver göras innan byggstart av själva järnvägsanläggningen, som är beräknad till december 2019. Detta händer under 2019:

En ny Getteröbro

Nya Getteröbron började byggas under våren 2019. Det är den första anläggningen som byggs i projektet. Den nuvarande bron är öppen för trafik under byggtiden men cykeltrafik kommer stoppas av flaggvakter under kortare perioder när vissa arbeten kräver ett säkerhetsavstånd. När nattarbete utförs stängs gång- och cykelvägen av kl. 23-05 och arbetet kan medföra visst buller.

Provtagningar och undersökningar inför bygget

Från mitten av maj till mitten av juni kommer Trafikverket att undersöka berget i Järnvägsparken. Arbetet sker dagtid och är ett förberedande arbete för Varbergstunneln.

De kommer att undersöka bergets egenskaper, sprickor och förekomst av vatten. Det gör de genom borrning som orsakar ett visst buller. De kommer också att göra ett injekteringsförsök. Det betyder att de fyller sprickor i berget med cement för att minska dess vattenförande förmåga.

Det kan bli kortare avstängningar och störningar kring arbetsområdet. Gångbanan genom Järnvägsparken förblir öppen under arbetet. Det kan dock bli kortare avstängningar när de ställer utrustning på plats samt vissa störningar när de förflyttar jordmassor från arbetsplatsen. Detta kan komma att påverka gående, cyklister och bilister.

Under första halvåret 2019 har ett 20-tal kärnborrhål gjorts längs sträckan där tunneln ska byggas. Med borrhålen togs borrkärnor upp för att avgöra bergets kvalitet och kunna planera byggnationen och beräkna kostnaderna på ett bättre sätt.

En ny station tar form

Arbete pågår med att ta fram ritningar på den nya stationen och stationsområdet.

Dialogmöten med företagare och fastighetsägare

ByggRöra i Centrum, mötesserie för dig som företagare och fastighetsägare i centrala Varberg. Nästa möte är den 19 september maj, kl. 08.00 i Rådhussalen.

Trafikverkets sida om aktuella arbetsplatser och störningarlänk till annan webbplats

Vad händer i höst i projektet?

Efter sommaren startar förberedande arbeten på fyra ställen längs med sträckan för dubbelspåret och tunneln:

 1. 1. Nya godsbangården öster om Naturum och norr om Lassabackarondellen
 2. 2. Nya Getteröbron byggs söder om den nuvarande bron
 3. 3. Södra tunnelmynningen i Breared
 4. 4. Service- och räddningstunneln i Järnvägsparken, söder om stationen.

Så påverkas trafiken

Förberedande arbeten, till exempel ledningsarbeten, gör att trafiken behöver ledas om och som en följd behöver vissa gator dubbelriktas och parkeringsplatser flyttas.

Trafikomledning under de förberedande arbetena och under bygget av Varbergstunneln.

Västra Vallgatan stängs den 31 augusti

I början av september startar förberedande arbeten med service- och räddningstunneln, som ska ligga i dagens järnvägspark. Otto Torells gata samt Västra Vallgatan på sträckan Otto Torells gatan och Engelbrektsgatan stängs för biltrafik. Stationens cykelparkering och taxi ligger kvar på norra sidan av stationshuset fram till slutet av 2019.

Vad ska byggas i projektet?

Projektet består av följande delar:

 • Dubbelspår mellan Varberg och Hamra, 7,5 kilometer

Från norr till söder:

 • Ny godsbangård, norr om Getteröbron
 • Ny Getteröbro
 • Betongtråg, nedsänkt område, 900 meter norrut med början vid den nya stationen
 • Ny station med nedsänkta plattformar, cirka 150 meter norr om nuvarande station
 • Betongtunnel, 300 meter från nya stationen och söderut i centrum
 • Bergtunnel, 2,8 kilometer från Engelbrektsgatan i centrum till Breared
 • Service- och räddningstunnel längs med bergtunneln
 • Ny järnvägsbro över Österleden
 • Ny järnvägsbro vid Vareborg
 • Fördröjningsdammar för dagvatten, servicevägar, teknikhus och bullerskydd

Byggstarten för Getteröbron är i januari 2019 medan byggstarten för dubbelspår och tunnel startar i slutet av 2019. Den totala byggtiden, inklusive rivning och återställning, är beräknad till sju år.

Karta över dubbelspår och tunnel genom Varberg

Klicka för att zooma in på kartan

Varför dubbelspår och tunnel?

Dubbelspår och tunnel ger ökad kapacitet, förbättrad miljö, ökad trafiksäkerhet och en station i centrum

Trafikverket bygger dubbelspår och tunnel genom Varberg. Fler tåg får plats och samtidigt ökar säkerheten och miljön förbättras. När järnvägsspåren läggs i tunnel och hamnen flyttas norrut kan staden växa ut mot havet i den nya stadsdelen Västerport.

Snabbt, effektivt och miljövänligt

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Den har också en vidare koppling norrut mot Oslo och planer finns för en fortsatt förlängning söderut mot kontinenten. Enkelspåret genom Varberg är en av de sträckor, där det idag saknas dubbelspår. Avsikten med utbyggnaden är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel för både människor och gods.

Med ett fullt utbyggt dubbelspår blir kapaciteten på banan större, och därmed kan turtätheten öka för både person- och godståg. I och med utbyggnaden till dubbelspår ökar den tekniska standarden på hela Västkustbanan. Detta innebär att hastigheten kan höjas, vilket bidrar till att förkorta restiden.

Station i centrum

Varberg kommer att få en ny station och ett nytt stationsområde med nedsänkta plattformar ungefär 150 meter norr om nuvarande station.  Det nya stationsområdet blir ett nav för all kollektivtrafik i kommunen, vilket kommer att göra det lättare att pendla både till och från Varberg.

I princip hela Varbergs centrum ligger inom gångavstånd från stationen och nästan hela Varbergs tätort inom cykelavstånd. Täta bussturer från stationen kommer att binda ihop resten av kommunen med centrum. Med en centralt belägen station finns stora möjligheter att göra en stadskärna levande, vilket i sin tur skapar en attraktiv stad. Samtidigt kan funktionerna för Västkustbanan och Viskadalsbanan samordnas i en och samma järnvägsstation.

Varbergs nya stationsområde ska vara en välkomnande mötesplats i staden.

Nya stationsområdet tar form
Jernhusen, ett statligt bolag, är beställare av den nya stationsbyggnaden och stationsområdet och har bjudit in två arkitektkontor till ett parallellt uppdrag för att ta fram förslag på utformning. Arkitekternas förslag presenterades i november 2017 och Jernhusen har nu valt att gå vidare med Okidokis förslag. Under 2019 ska förslag på utformning tas fram gemensamt av Jernhusen, kommunen, Trafikverket och Region Halland.

Mindre buller och ökad trafiksäkerhet

När Varbergstunneln är färdig kommer nuvarande järnvägsspår tas bort och godsbangården vara flyttad. Stadens miljö förbättras när järnvägsspåren läggs i en tunnel och barriärer och buller försvinner i centrum och söderut mot Apelviken. I samband med det kommer samtliga farliga plankorsningar, där järnvägen korsar vägen, att byggas bort vilket bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Staden kan växa ut mot havet

När järnvägen flyttas och tunneln byggs, frigörs stora markytor som kan användas på nya sätt. Flytten av Varbergs hamn norrut möjliggör att den nya stadsdelen Västerport kan skapas på den yta, där hamnen finns idag.

Miljömål under byggtiden

Trafikverkets miljömål för projekt Varbergstunneln handlar om att:

 • naturvärdena kring Natura 2000-området på Getterön inte ska försämras av projektet. Skyddsåtgärder ska genomföras för att minska bullerpåverkan och risken för påverkan från lakvatten, förorenat vatten från deponin i området.
 • förekomsten av förorenad mark och risker kring spridning av miljöfarliga ämnen från förorenad mark ska efter projektets genomförande vara mindre än i nuläget.
 • påverkan på grundvattnet i bygg- och driftskedet ska minimeras.
 • under byggskedet ska påverkan från masstransporter minimeras genom att undvika transporter genom Varberg och genom att utnyttja lämpliga tillfälliga upplagsytor. Överskottsmassorna ska i möjligaste mån utnyttjas i projektet och andra närliggande projekt, t ex för bullervallar, markhöjning i Västerport och sluttäckningen av Lassabackadeponin.

Kort historik kring projekt Varbergstunneln

21 mars 2013 ger regeringen ett så kallat tillåtlighetsbeslut för Västkustbanans deletapp genom Varberg. Det betyder att regeringen ger klartecken för den sista delen av utbyggnaden genom Halland.

Våren 2015 genomförs samråd om detaljplanerna och järnvägsplanen.

2016 ställs detaljplanerna och järnvägsplanen ut för granskning.

Den 23 maj 2017 antas detaljplanerna av kommunfullmäktige och järnvägsplanen blir också fastställd.

11 januari vinner detaljplanen för Västkustbanan, norra och södra delen, laga kraft.

17 januari vinner detaljplanen för bergtunneldelen laga kraft.

Den 31 maj 2018 beslutar regeringen om järnvägsplanen för utbyggnad till dubbelspår och tunnel på sträckan Varberg-Hamra. Läs mer om järnvägsplanen på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats

Den 4 juni 2018 finns Varbergstunneln med som ett av projekten i den nationella infrastrukturplanen, som regeringen presenterar.

I juni 2018 väljer Trafikverket Implenia Sverige AB som entreprenör för byggprojektet. Implenia är ett byggföretag med erfarenhet av tunnelbygge i både Stockholm och i Malmö.

Under hösten 2018 läggs nya vattenledningar på Magasinsgatan som en förberedelse inför bygget av tunneln och Västerport. Kyrkogatan anpassas för busstrafik, då linje 1 och 60 ska trafikera gatan från januari 2019.

Den 16–18 november 2018 installeras ett nytt modernt signalställverk för järnvägstrafiken.

Den 28 november 2018 ger Mark- och miljödomstolen projektet tillstånd för anläggandet och drift av tunnel och dubbelspår.

Den 9 december 2018 öppnar en ny tillfällig bussterminal i kvarteret mittemot stationen. Här ska bussarna gå från den 9 december och under hela byggtiden för Varbergstunneln. Bussarna kommer att anlända till bussterminalen via Kungsgatan.

Den 14 januari 2019 stängs Västra Vallgatan för förberedande ledningsarbeten. Arbetena är klara i slutet av maj månad.

Från januari till maj 2019 rivs de gamla lokstallarna.

Fyra parter som betalar

Projekt Varbergstunneln har en budget på 3,99 miljarder i 2009 års penningvärde, varav Varbergs kommun går in med ett fast belopp på 391 miljoner. Totalt motsvarar kostnaden för projektet 5 miljarder kronor (2018 års penningvärde) i den nationella planen för transportsystemet, som beslutades av regeringen våren 2018. 

Trafikverket är huvudman för utbyggnaden till dubbelspår i Varberg och planerar och anlägger både järnväg och tunnel samt tillhörande anläggningar, till exempel broar.

Kommunens uppgift i början av projektet var bland annat att ta fram detaljplanerna. Nu arbetar kommunen tillsammans med Trafikverket för att hitta bra lösningar för trafiken och för att staden ska fortsätta vara attraktiv för invånare och besökare under byggtiden.

Region Halland har ett regionalt utvecklingsansvar i länet och ansvarar bland annat för den översiktliga och långsiktiga planeringen av infrastruktur och kollektivtrafik i Halland.

Jernhusen kommer att äga och förvalta den nya stationsbyggnaden.

Mer information

Mer information om projektet hittar du på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats och i den senaste versionen av detaljplanerna.

Här kan du se Trafikverkets film om Varbergstunneln.länk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Maria Hagelberg

Stadsutvecklingsprojektet

072-183 81 60

maria.hagelberg@varberg.se

Kommunikatör

Anna Beuerman

Stadsutvecklingsprojektet

072-157 98 10

anna.beuerman@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter