Sök

Varbergstunneln

Bild på tågspåret som leder in till stationsområdet i Varberg

Illustration: Abako

2019 går Varberg in i en spännande period, när bygget av dubbelspår startar genom staden. Delar av det nya järnvägsspåret ska läggas i tunnel under staden, vilket betyder att Varberg kan fortsätta att ha sin station i centrum.

Byggstarten är planerad till slutet av 2019. Tågtrafiken genom Varberg ska fungera under byggtiden. Enligt planerna ska tågen börja rulla på det nya spåret år 2024 och projektet är helt klart år 2025.

Vill du ha nyheter om projekt Varbergstunneln? Anmäl dig till våra e-postutskick.

Aktuellt i projektet

Just nu pågår förberedande arbeten som måste göras innan byggstart av själva järnvägsanläggningen, som är beräknad till slutet av 2019.

Detta händer hösten 2018

 • Nya vattenledningar läggs på Magasinsgatan som en förberedelse inför bygget av tunneln och Västerport.
 • Arbete pågår med att bygga om kvarteret mitt emot stationen till ny tillfällig bussterminal. Här ska bussarna gå från den 9 december och under hela byggtiden för Varbergstunneln. Bussarna kommer att anlända till bussterminalen via Kungsgatan.
 • Kyrkogatan anpassas för busstrafik, då linje 1 och 60 ska trafikera gatan från den 9 december. Ett antal parkeringsplatser försvinner och korsningarna justeras.
 • Kompletterande miljöundersökningar genomförs för att mer i detalj planera arbetet inför byggstart.
 • Arbete pågår med att ta fram ritningar på den nya stationen och stationsområdet.
 • Byte till nytt signalställverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster den 16–18 november. Buss ersätter tågen dessa dagar.
 • Informationsmöte den 22 och 23 november för närboende och verksamheter utmed sträckan för planerade arbeten på Västra Vallgatan, som Trafikverket arrangerar.
 • ByggRöra i Centrum, mötesserie för dig som företagare och fastighetsägare i centrala Varberg. Första mötet är den 27 november, kl. 07.30 i Rådhussalen.
 • Miljödom meddelas från mark- och miljödomstolen den 28 november.

Detta händer i början av 2019

I början av januari startar ledningsarbeten på Västra Vallgatan, sträckan Otto Torells gata till Engelbrektsgatan, och i Järnvägsparken. Detta arbete beräknas pågå till hösten 2019, nära byggstarten för projektet. Gående och cyklister kommer fram under arbetena medan övrig trafik leds om. Stationens cykelparkering och taxi flyttas till norra sidan av stationshuset.

Byggstart för Getteröbron i januari 2019. Trafiken över befintlig bro kommer inte att påverkas förutom vid inkoppling av den nya bron, som är beräknad till juni 2020. Redan under hösten 2018 läggs ledningar om i området som en förberedelse för brobygget.

Rivning av lokstallarna är planerad till årsskiftet 2018/2019 när alla tillstånd är klara.

Så påverkas trafiken

Förberedande arbeten, till exempel ledningsarbeten, gör att trafiken behöver ledas om och som en följd behöver vissa gator dubbelriktas och parkeringsplatser flyttas.

Trafikomledning under de förberedande arbetena och under bygget av Varbergstunneln.

Vad ska byggas i projektet?

Projektet består av följande delar:

 • Dubbelspår mellan Varberg och Hamra, 7,5 kilometer
 • Betongtråg, nedsänkt område, 900 meter norrut med början vid den nya stationen
 • Betongtunnel, 300 meter från nya stationen och söderut i centrum
 • Bergtunnel, 2,8 kilometer från centrum till Breared
 • Service- och räddningstunnel
 • Ny godsbangård, norr om Getteröbron
 • Ny Getteröbro
 • Ny station med nedsänkta plattformar, cirka 150 meter norr om nuvarande station
 • Ny järnvägsbro över Österleden, vilken går under järnvägen
 • Ny järnvägsbro vid Vareborg
 • Fördröjningsdammar för dagvatten, servicevägar, teknikhus och bullerskydd

Byggstarten för Getteröbron är i januari 2019 medan byggstarten för dubbelspår och tunnel startar i slutet av 2019. Den totala byggtiden, inklusive rivning och återställning, är beräknad till sju år.

Karta över dubbelspår och tunnel genom Varberg

Karta över dubbelspår och tunnel genom Varberg

Varför dubbelspår och tunnel?

Trafikverket bygger dubbelspår och tunnel genom Varberg. Fler tåg får plats och samtidigt ökar säkerheten och miljön förbättras. När järnvägsspåren läggs i tunnel och hamnen flyttas norrut kan staden växa ut mot havet i den nya stadsdelen Västerport.

Snabbt, effektivt och miljövänligt

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Den har också en vidare koppling norrut mot Oslo och planer finns för en fortsatt förlängning söderut mot kontinenten. Enkelspåret genom Varberg är en av de sträckor, där det idag saknas dubbelspår. Avsikten med utbyggnaden är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel för både människor och gods.

Med ett fullt utbyggt dubbelspår blir kapaciteten på banan större, och därmed kan turtätheten öka för både person- och godståg. I och med utbyggnaden till dubbelspår ökar den tekniska standarden på hela Västkustbanan. Detta innebär att hastigheten kan höjas, vilket bidrar till att förkorta restiden.

Station i centrum

Varberg kommer att få en ny station och ett nytt stationsområde med nedsänkta plattformar ungefär 150 meter norr om nuvarande station.  Det nya stationsområdet blir ett nav för all kollektivtrafik i kommunen, vilket kommer att göra det lättare att pendla både till och från Varberg.

I princip hela Varbergs centrum ligger inom gångavstånd från stationen och nästan hela Varbergs tätort inom cykelavstånd. Täta bussturer från stationen kommer att binda ihop resten av kommunen med centrum. Med en centralt belägen station finns stora möjligheter att göra en stadskärna levande, vilket i sin tur skapar en attraktiv stad.

Varbergs nya stationsområde ska vara en välkomnande mötesplats i staden.

Nya stationsområdet tar form
Jernhusen, ett statligt bolag, är beställare av den nya stationsbyggnaden och stationsområdet och har bjudit in två arkitektkontor till ett parallellt uppdrag för att ta fram förslag på utformning. Arkitekternas förslag presenterades i november 2017 och Jernhusen har nu valt att gå vidare med Okidokis förslag. Under 2018 ska förslag på utformning tas fram gemensamt av Jernhusen, kommunen, Trafikverket och Region Halland.

Mindre buller och ökad trafiksäkerhet

När Varbergstunneln är färdig kommer nuvarande järnvägsspår tas bort och godsbangården vara flyttad. Stadens miljö förbättras när järnvägsspåren läggs i en tunnel och barriärer och buller försvinner i centrum och söderut mot Apelviken. I samband med det kan också flera farliga plankorsningar, där järnvägen korsar vägen, tas bort vilket bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Staden kan växa ut mot havet

När järnvägen flyttas och tunneln byggs, frigörs stora markytor som kan användas på nya sätt. Flytten av Varbergs hamn norrut möjliggör att den nya stadsdelen Västerport kan skapas på den yta, där hamnen finns idag.

Miljömål under byggtiden

Trafikverkets miljömål för projekt Varbergstunneln handlar om att:

 • naturvärdena kring Natura 2000-området på Getterön inte ska försämras av projektet. Skyddsåtgärder ska genomföras för att minska bullerpåverkan och risken för påverkan från lakvatten, förorenat vatten från deponin i området.
 • förekomsten av förorenad mark och risker kring spridning av miljöfarliga ämnen från förorenad mark ska efter projektets genomförande vara mindre än i nuläget.
 • påverkan på grundvattnet i bygg- och driftskedet ska minimeras.
 • under byggskedet ska påverkan från masstransporter minimeras genom att undvika transporter genom Varberg och genom att utnyttja lämpliga tillfälliga upplagsytor. Överskottsmassorna ska i möjligaste mån utnyttjas i projektet och andra närliggande projekt, t ex för bullervallar, markhöjning i Västerport och sluttäckningen av Lassabackadeponin.

Kort historik kring projekt Varbergstunneln

21 mars 2013 gav regeringen gav ett så kallat tillåtlighetsbeslut för Västkustbanans deletapp genom Varberg. Det betyder att regeringen gav klartecken för den sista delen av utbyggnaden genom Halland.

Våren 2015 genomfördes samråd om detaljplanerna och järnvägsplanen.

2016 ställdes detaljplanerna och järnvägsplanen ut för granskning.

Den 23 maj 2017 antogs detaljplanerna av kommunfullmäktige och järnvägsplanen blev också fastställd.

11 januari vann detaljplanen för Västkustbanan, norra och södra delen, laga kraft.

17 januari vann detaljplanen för bergtunneldelen laga kraft.

Den 31 maj 2018 beslutar regeringen om järnvägsplanen för utbyggnad till dubbelspår och tunnel på sträckan Varberg-Hamra. Läs mer om järnvägsplanen på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats

Den 4 juni 2018 finns Varbergstunneln med som ett av projekten i den nationella infrastrukturplanen, som regeringen presenterar.

I juni 2018 väljer Trafikverket Implenia Sverige AB som entreprenör för byggprojektet. Implenia är ett byggföretag med erfarenhet av tunnelbygge i både Stockholm och i Malmö.

Fyra parter som betalar

Projekt Varbergstunneln har en budget på 3,99 miljarder i 2009 års penningvärde, varav Varbergs kommun går in med ett fast belopp på 391 miljoner. Totalt motsvarar kostnaden för projektet 5 miljarder kronor (2018 års penningvärde) i den nationella planen för transportsystemet, som beslutades av regeringen i våras. 

Trafikverket är huvudman för utbyggnaden till dubbelspår i Varberg och planerar och anlägger både järnväg och tunnel samt tillhörande anläggningar, till exempel broar.

Kommunens uppgift i början av projektet var bland annat att ta fram detaljplanerna. Nu arbetar kommunen tillsammans med Trafikverket för att hitta bra lösningar för trafiken och för att staden ska fortsätta vara attraktiv för invånare och besökare under byggtiden.

Region Halland har ett regionalt utvecklingsansvar i länet och ansvarar bland annat för den översiktliga och långsiktiga planeringen av infrastruktur och kollektivtrafik i Halland.

Jernhusen kommer att äga och förvalta den nya stationsbyggnaden.

Mer information

Mer information om projektet hittar du på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats och i den senaste versionen av detaljplanerna.

Här kan du se Trafikverkets film om Varbergstunneln.länk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Maria Hagelberg

Stadsutvecklingsprojektet

072-183 81 60

maria.hagelberg@varberg.se

Kommunikatör

Anna Beuerman

Stadsutvecklingsprojektet

072-157 98 10

anna.beuerman@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter