Sök

Frågor och svar om Varbergstunneln

Här hittar du kommunens svar på de vanligaste frågorna om Varbergstunneln. Har du andra frågor - hör av dig till oss.
Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Du hittar också information om projektet på Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i deras frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.   

Projekt Varbergstunneln

Vad ska byggas i projektet?
 

Projektet kommer att bygga 7,5 kilometer dubbelspårig järnväg. 3,2 kilometer av dessa kommer att gå i en tunnel under Varbergs stad. 300 meter av tunneln ska gjutas i betong, resten av tunneln ska gå i berg.

En godsbangård byggs norr om Lassabacka och en ny Getteröbro byggs strax söder om befintlig bro.

Mellan Monark och den nya stationen vid Baggens gränd, ska ett 900 meter långt tråg byggas. Tråget kommer att ha en lutning och blir som djupast 9 meter.

En ny station och nytt stationsområde ska byggas cirka 150 meter norr om nuvarande station.

Parallellt med tågtunneln kommer det att byggas en service- och räddningstunnel. Tunneln mynnar ut i ett kortare tråg i Breared och därefter fortsätter järnvägen i markspår och i en järnvägsbro över Österleden.

När börjar arbetena och när ska allt vara klart? 

Byggstarten är beräknad till år 2019 och under 2024 ska det nya dubbelspåret öppna för trafik. Under 2025 kommer de gamla anläggningarna och spåren att rivas. Tiderna är preliminära och beroende av lagstyrda processer.

Redan innan 2019 görs förberedande arbeten i staden med att lägga om ledningar där spåren ska dras.

Vem ansvarar för vad i projektet?

Trafikverket är huvudman för projekt Varbergstunneln och ansvarar för tidplan, genomförande och ekonomi.

Varbergs kommun ska bevaka kommunens intressen i projektet och bidra till att skapa största möjliga nytta för kommunen.

Region Halland har ett regionalt utvecklingsansvar i länet och ansvarar bland annat för kollektivtrafik i Halland.

Jernhusen, ett statligt bolag, kommer att äga och förvalta den nya stationsbyggnaden.

Samtliga parter ska samverka för att uppfylla projektets mål.

Varför är det bra med dubbelspår och tunnel?

Varberg fortsätter ha ett centralt stationsområde som blir ett nav för kollektivtrafiken och som binder samman staden, kommunen och regionen. Själva centrum ligger inom gångavstånd och i stort sett hela Varbergs tätort finns inom cykelavstånd från stationen. En station i centrum stärker en levande stadskärna och bidrar till en attraktiv stad.

När ett tiotal korsningar mellan järnväg och väg förvinner kommer säkerheten i trafiken att öka samtidigt som bullret från tågtrafiken minskar när spåren läggs i en tunnel.

En annan positiv effekt är att Västkustbanans och Viskadalsbanans funktioner kan samordnas – vi kan använda samma station, perronger och godsbangård till båda sträckningarna.

Vilka är fördelarna för regionen med ett dubbelspår?

Sträckan genom Varberg är en av de sista etapperna på Västkustbanan med enkelspår. När dubbelspår har byggts på hela sträckan mellan Göteborg och Lund, kommer kapaciteten på järnvägen att öka. Det blir förutsättningar för mer och tätare tågtrafik i sydvästra Sverige.

Västkustbanan är av stor betydelse både regionalt, nationellt och internationellt. Halland växer och att den spårbundna trafiken utvecklas är avgörande för en fortsatt god tillväxt.

Är berggrunden i Varberg lämplig för tunnelbygge?

Trafikverket har i järnvägsutredningen särskilt utrett frågor om bergkvalitet och grundvatten och kommit fram till att berget under Varberg är till största delen av god kvalitet. Det finns några mindre zoner med dåligt berg längs med tunnelsträckningen, och där kommer extra förstärkningsinsatser att göras.

Varför måste Getteröbron rivas?

Dagens bro till Getterön är inte tillräckligt hög för den nya dubbelspåriga järnvägen. En ny bro kommer att byggas strax söder om den nuvarande.

Politiska beslut

När togs beslutet om en tunnel?

Den 21 mars 2013 kom regeringens tillåtlighetsbeslut för Varbergstunneln.

Den 23 maj 2017 antogs detaljplanerna som krävs för utbyggnad av dubbelspåret och tunneln av kommunfullmäktige.

Varför har det tagit tid att få beslut om en tunnel?

Det har varit en lång utredningsprocess där man har vägt olika järnvägsalternativ mot varandra. Yttre faktorer och den nya Miljöbalken som antogs 1998, har också påverkat besluten kring dragningen genom Varberg.

På 1980-talet inleddes diskussionerna om en utbyggnad till dubbelspår på Västkustbanan.

1996 undertecknade Varbergs kommun och Banverket ett principavtal där tunnelbygget skulle prioriteras i Banverkets långtidsplan för 1998-2007.

2003 beslutade Banverket att en tunnel genom centrala Varberg är det bästa alternativet. Därefter sköts projektet på framtiden eftersom andra stora statliga infrastrukturprojekt konkurrerade ut utbyggnaden i Varberg.

Den 21 mars 2013 kom regeringens tillåtlighetsbeslut för Varbergstunneln.

Projektet finns med i det förslag till nationell transportplan för åren 2018-2029 som Trafikverket har tagit fram och överlämnat till regeringen. Beslut om den nya nationella transportplanen beräknas komma under våren 2018.

Varför ingen folkomröstning om tunneln?

Sedan det första beslutet fattades i tunnelfrågan har det varit flera kommunala val. Samtliga partier har varit tydliga med sina ståndpunkter i frågan och medborgarna har därför haft möjlighet att sätta sig in i vad det innebär att rösta på respektive parti. En klar majoritet i kommunens högsta beslutande organ har gång på gång bekräftat att det är ett dubbelspår i tunnel under Varberg vi vill ha och att stationen ska ligga i ett centralt läge. Därför har kommunens styrande politiker inte ansett en folkomröstning som nödvändig.

Vad händer om tunneln inte finns med i planen? 

Från kommunens sida uppfattar vi det som ett osannolikt scenario att inte projektet finns med i nationella planen 2018-2029. Om Varbergstunneln inte byggs, så innebär det att Västkustbanan inte kommer att byggas färdig inom överskådlig tid.

Redan 1992 bestämde Sveriges riksdag att Västkustbanan skulle byggas ut till dubbelspår. Mer än tjugo år senare är spåren ännu inte färdigställda.

Region Halland och regionens kommuner vill aktivt bidra till att skapa större arbetsmarknadsregioner för ökad sysselsättning och ett ökat bostadsbyggande för ett konkurrenskraftigt Sverige. Det är viktigt för hela landet, regionen och alla berörda kommuner. Därför utgår vi ifrån att Varbergstunneln finns med i kommande nationell transportplan 2018-2029.

Varför vill inte kommunen ha ett östra spår?

Vi tror att en station i centrum stärker en levande stadskärna och bidrar till en attraktiv stad. En centralt belägen station kan bli en mötesplats och upplevas som tryggare än en station utanför centrum.

Eftersom Viskadalsbanan kommer att ligga kvar med station i centrum är det inte aktuellt att lägga Västkustbanan i ett östra spår.

Varberg växer österut och platsen öster om staden behövs för nya bostadsområden på Göingegården och Trönninge där också skolor och annan kommunal service växer fram.

Ekonomi

Hur mycket kostar projektet och vem betalar vad?
 

Den totala kostnaden för projektet är beräknad till 3,99 miljarder kronor i 2009 års kostnadsnivå. Varbergs kommun ska betala ungefär tio procent av kostnaden, 391 miljoner kronor. Region Halland ska betala 283 miljoner kronor och Jernhusen, ett statligt bolag som äger stationsbyggnaden, har avtalat att betala mellan 60 och 100 miljoner kronor.

Varför ska kommunen betala?

Att bygga landets järnvägar är normalt statens uppdrag. På senare år har dock fler infrastrukturprojekt medfinansierats av kommuner och regioner för att möjliggöra en utbyggnad. Medfinansierade projekt har också prioriterats i den statliga planeringen. För Varberg och dess invånare har tunnelalternativet betydande mervärden jämfört med övriga alternativ. Det bidrar till ökade möjligheter för bostadsbyggande, en förbättrad stadsmiljö, ökad säkerhet samt en station i centrum. Därför har kommunen valt att vara med och medfinansiera utbyggnaden.

Station och stationsområde

Vad händer med dagens station?

Det nuvarande stationshuset ska bevaras. Det är Jernhusen som äger byggnaden och när byggnaden inte längre används som stationshus, finns det möjlighet att ha annan verksamhet där.

Hur blir området kring nya stationen?

Tillsammans med Jernhusen, Region Halland och Trafikverket jobbar vi för att ta fram en helhet av stationsområdet. Vi vill att både stationsbyggnaden och området runt omkring ska bli en attraktiv mötesplats och att det ska vara lätt att byta mellan olika trafikslag. Vi vill också att stationsområdet ska bli en del av staden. I Kvalitetsprogram för Varbergs nya stationsområdePDF (pdf, 9.7 MB) kan du läsa mer om våra ambitioner.

Mer information om den nya stationen och stationsområdet.

Byggtiden

Hur påverkas trafiken under byggtiden?

Trafikverket planerar tillsammans med Jernhusen, Hallandstrafiken och oss i kommunen för att trafiklösningarna ska bli så bra och hållbara som möjligt. Trafikanterna kommer att påverkas, men ambitionen är det ska bli så smidigt som möjligt för alla som ska passera centrum. Målet är att både gång-, cykel, kollektiv- och biltrafik ska komma fram på ett säkert och tillförlitligt sätt. 

En av de viktigaste åtgärderna under byggskedet är att informera trafikanter om de förväntade störningarna – när de äger rum, vilken omfattning de förväntas ha och vilka alternativ det finns för att ta sig förbi byggområdet.

Kommer borrningar och sprängningar märkas?

Borrning och sprängning i tunneln kommer att ge störningar i form av buller och vibrationer. Även schaktarbeten och transport av jord- och bergmassor, kommer att påverka.

Under byggprocessen kommer Trafikverket att minimera störningarna så mycket de kan. Man kommer till exempel hela tiden att mäta buller och vibrationer och anpassa arbetet därefter. Naturvårdsverkets riktlinjer anger vilka nivåer bullret måste hålla sig inom.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jan Bengtsson

Stadsutvecklingsprojektet

0708- 30 46 69

jan.bengtsson@varberg.se

 

Kommunikatör

Anna Beuerman

Stadsutvecklingsprojektet

072-157 98 10

anna.beuerman@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter