Sök

Frågor och svar om Västerport

Här hittar du kommunens svar på de vanligaste frågorna om projekt Västerport. Har du andra frågor - hör av dig till oss!
Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

   Västerport

Varför byggs Västerport?
 

Varberg har något som inte är alla kommuner förunnat: mark i bästa, centrala läge. Vi har möjlighet att bygga ut vår stadskärna precis vid havet. När detta stora område, som idag är hamn, öppnas upp för Varbergsborna finns förutsättningar för en fantastisk stadsutveckling.

Samtidigt har kommunen en skriande bostadsbrist - det vet alla som bor här, eller som vill flytta hit. Och det är många som vill bo här - Varberg växer! Detta är en del av bakgrunden till kommunfullmäktiges beslut 2012 om att flytta hamnverksamheten för att kunna utveckla staden.

Möjligheten att bygga bostäder centralt och nära det nya stationsområdet ger också förutsättningar för Varberg att växa hållbart. Läget gör att det är lätt att använda kollektivtrafik, både för människor som arbetar och bor i kommunen och för de som pendlar till och från Varberg.

Västerports unika läge innebär att vi kommer att få mer av allt som så många älskar med Varberg: mer strandpromenad, mer kontakt med havet, mer mötesplatser och fler områden med vacker bebyggelse där olika sorters människor tycker om att vara.

Vilket område är det som ska bebyggas? 

Västerport sträcker sig från Campus i söder till Getterövägen i norr. I väster avgränsas området av Farehamnen och hamnbassängen, i öster av Östra Hamnvägen (i de första etapperna). 
När Varbergstunneln är färdig och bangården är borta kan man även börja bygga mellan Östra Hamnvägen och Västra Vallgatan. Hela området är cirka 53 hektar.

Vem bestämde namnet Västerport?

Som en del i Medborgardialogen 2014 fick alla som ville lämna in förslag på vad Varbergs nya stadsdel skulle heta. Av flera hundra inlämnade förslag valdes tre stycken ut. Av dessa tre röstade Varbergsborna fram namnet Västerport, som fick överlägset flest röster.

Vilken typ av bostäder blir det i Västerport?

Det ska byggas cirka 2 500 lägenheter i Västerport. Som planerna ser ut nu blir det blir cirka 25-30 procent hyresrätter och 65-70 procent bostadsrätter, men detta är än så länge bara en arbetshypotes. Vad lägenheterna kommer att kosta att köpa eller hyra vet vi inte idag. 

Blir det några studentlägenheter i Västerport?

Vi planerar för studentlägenheter och hoppas att det blir verklighet. Det passar väldigt bra med den typen av bostäder i området, med tanke på närheten både till Campus och till det nya stationsområdet.

Hur ska det nya kajstråket se ut?

Det nästan 700 meter långa kajstråket kommer bli det viktigaste offentliga rummet i den nya stadsdelen: Västerports "ryggrad". Här ska det finnas bryggor av olika slag och plats för flanörer, kafébesökare, kajakpaddlare, "sup-are", joggare, fiskare, barnvagnar och rullatorer...

Kajstråket kommer att ta vid där Strandpromenaden slutar idag, strax efter Barnens Badstrand, och sedan fortsätter det norrut längs med hela hamnbassängen. Stråket kommer också fortsätta vidare mot Getterön.

Från och med hösten 2017 och framåt tas prover på vattnet i hamnbassängen. Detta för att få reda på vilken kvalitet vattnet håller nu, och hur den eventuellt förändras när hamnverksamheten flyttat. 

Hur blir det med trafik och p-platser?

I Västerport ska det vara så lite biltrafik som möjligt. Det måste alltid finnas möjlighet för till exempel varutransporter och räddningstjänst att komma fram, men på det stora hela kommer biltrafiken att ha en lägre prioritet än cykel- och gångtrafiken.

De som bor i Västerport ska självklart kunna parkera i anslutning till området, men förmodligen inte alldeles vid bostaden. Kommunen har beslutat att Västerport ska sträva efter att ligga i framkant när det gäller hållbarhet, och just nu pågår diskussionen om Västerport kan ha en lägre p-norm än övriga staden.

En annan viktig fråga vi arbetar med är att alla ska få plats med sina cyklar: boende i direkt anslutning till husten och besökare på platser som ligger nära de viktigaste målpunkterna.

Hur ska Västerport bli en trygg plats?

Ett sätt att skapa trygghet i ett område är att arbeta med öppna, ljusa ytor och bra belysning. När vi nu planerar bostadshusen arbetar vi till exempel både med öppna och slutna kvarter. Det är viktigt att planera så att inga platser upplevs som ödsliga och obehagliga. Män, kvinnor, barn och gamla - alla ska kunna känna sig trygga i den nya stadsdelen. 
Exakt hur det kommer att se ut i Västerport, bestäms i de kommande detaljplanerna.

   Miljö och hållbarhet

Hur arbetar ni med hållbarhet i Västerport?

Västerport ska ligga i framkant när det gäller allt från hållbara byggmetoder och avfallshantering till energiförsörjning och tekniska lösningar. I september 2016 antog kommunstyrelsen ett hållbarhetsprogram för VästerportPDF (pdf, 11.2 MB) som ska fungera som en guide både för kommunen och framtida byggherrar. 

Det övergripande målet på byggnadsnivån i Västerport är att totalt uppnå den kravnivå som krävs för att bli certifierad för  Miljöbyggnad Silver*. För vissa utvalda indikatorer ska kravet vara miljöbyggnad Guld**. Vilka krav som krävs för att uppnå silver respektive guld kan du läsa nedan:

* Miljöbyggnad Silver: Presterar en byggnad en bra bit över de satta värdena så kan den nå upp till Silver. De flesta som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader - det är en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden. Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav - bland annat måste solskyddet, ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre.

** Miljöbyggnad Guld: Guld är en mycket hög nivå som de mest ambitiösa byggnaderna, ofta med uttalad miljöprofil, kan satsa på att få. Kraven som ställs är mycket höga. För att nå upp till Guld behöver även de som bor och arbetar i fastigheten trivas så väl att de också tycker att det är ett guldhus. Därför måste de som bor eller jobbar i byggnaden tillfrågas när det gått två år om vad de tycker om innemiljön.

Klarar Västerport en höjning av havsnivån?
 

På grund av havsnivåhöjningen ska alla markytor höjas med knappt en meter för att på så sätt klara framtida översvämningar. Att den höjningen är tillräcklig baseras på klimatstudier och rapporter från bland annat SMHI.

Hur hanterar ni markföroreningar i området? 

De mark- och miljöundersökningar som har gjorts i området visar att det finns ansamlingar av föroreningar i marken, men inte i den omfattningen att de äventyrar den nya stadsdelen.Vi kommer att sanera marken där det är nödvändigt. På platser där det är mer förorenat kommer det inte att byggas bostäder, där kan det till exempel anläggas gata eller parkeringsplatser. Det kommer att vara helt riskfritt att bo i Västerport i framtiden. 

Blir det inte mycket buller från Farehamnen?

Planeringen av Västerport sker med hänsyn till hamnens villkor. När det gäller bostadsbyggande finns en tydlig lagstiftning och Västerport planeras självklart efter gällande regler. Bullerstudier i området visar var vi kan bygga bostäder. Det finns också olika sätt att begränsa bullerpåverkan när man bygger bostäder, till exempel genom att se till att en byggnad har en "tyst sida” där sov- och vardagsrum kan placeras. 

   Byggperioden

När börjar Västerport byggas?

Västerport ska börja byggas vid årsskiftet 2019-2020. Då börjar vi i söder vid Campus och arbetar oss norrut. Första etappen kan påbörjas då Stena har flyttat, enligt plan i slutet av 2019. All hamnverksamhet måste alltså inte vara borta för att kunna påbörja Västerport. Det första som kommer att hända på plats är att vi höjer markytan med knappt en meter. De första lägenheterna beräknas vara klara 2022. Runt år 2030 ska Västerport vara fullt utbyggt.

Kommer folk vilja åka hit under byggtiden? 

Vi vill visa upp bygget på ett roligt och intressant sätt! Det finns många bra exempel på städer, både i Sverige och Europa, där stora byggprojekt blivit populära besöksmål. Man kan arbeta med utsiktstorn, olika tillfälliga event, guidade visningar, aktiviteter för barn och unga med mera. Av den anledningen är det viktigt att göra vissa områden tillgängliga för allmänheten under byggperioden så att de som vill kan följa arbetet.  
Det kommer också att skapas tillfälliga och lättillgängliga p-platser för besökare. Tåg och bussar måste också fungera ordentligt under byggtiden.

Vem kommer bygga husen i Västerport?
 

Vilka som ska bygga i Västerport är ännu inte klart. Men kommunens målsättning är att Västerport ska bli en stadsdel med en bra variation och blandad bebyggelse. Ett sätt att uppnå detta är att se till att det blir en blandning av små och stora byggherrar som får bygga i Västerport. Då blir det också möjligt för mindre, lokala aktörer att vara med. I kommunens inriktningsbeslut står det att "nytänkande och mod ska prägla marktilldelningen".

Vad är en byggherre? Kortfattat kan det förklaras så här: Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, som till exempel husbyggen och infrastrukturprojekt.

 

    Ekonomi

Vem betalar för Västerport?
 

Det är Varbergs kommun som äger marken där Västerport ska byggas. Den kommer sedan att säljas till olika aktörer enligt vissa regler, så kallad markanvisning.
Exploateringsintäkerna kommer bland annat annat användas till att förbereda marken (sanera och höja marken, lägga ledningar med mera) samt till gator och offentliga miljöer, det vill säga allt som kommunen har ansvar för. En del ska också användas till att bekosta delar av hamnflytten samt utbyggnaden av den nya Farehamnen.
I kommunens inriktningsbeslut står det att:

"Hamnflytten är en förutsättning för stadsutvecklingen i Västerport som i sin tur är viktig för staden framtida utveckling och tillväxt. Därför kan finansieringen av den nya hamnen ske med en fördelning mellan exploateringsintäkter från Västerport, Hallands Hamnar och kommunala investeringar. Beslut om detta fattas av kommunfullmäktige."

Kommer Västerport bli en "gräddhylla"?

Vad kommer det att kosta att bo i Västerport? Det är en fråga som inte går att svara på idag. Men det stämmer att  nyproducerade bostäder generellt sett brukar vara dyrare än det befintliga bostadsbeståndet. 

Kommunen har därför ett viktigt arbete framför sig när det gäller att undersöka många olika möjligheter och lösningar när det gäller bostadsbyggandet, något som gäller för hela kommunen. När det gäller fördelningen av byggrätter i Västerport, och vilken typ av bostäder som kommer att byggas där, är vi än så länge i ett tidigt skede. När det blir dags kommer dessa frågor att behandlas med stor noggrannhet, både av oss tjänstemän på projektet och av våra folkvalda politiker.

Vad som är helt  klart är att Varbergs kommun har en tydlig målsättning att Västerport ska bli en stadsdel för alla. Därför läggs extra omsorg om de offentliga miljöerna. Det nya kajstråket, parken, torget och gatorna kommer tillhöra alla Varbergsbor, precis som Strandpromenaden och området kring gästhamn och fästning gör idag.  

Ett närliggande exempel är Malmös havsnära stadsdel Västra Hamnen. En undersökning visar att majoriteten av alla Malmöbor besöker Västra Hamnen flera gånger under ett år. I Västra Hamnen promenerar man,  picknickar,  äter på restaurang, spelar fotboll, badar ... En liknande mötesplats i Varberg vore fantastiskt!

Vackra och välkomnande offentliga miljöer innebär också kostnader som ska rymmas inom den totala projektekonomin. Det handlar hela tiden om att hitta en balans.

    Hur kan du påverka?

Medborgardialoger

Dialog och delaktighet ska följa planeringen och genomförandet av Västerport.
Fram tills nu har kommunen har haft två omfattande medborgardialoger, en 2014 och en under 2016-2017. Gensvaret har varit fantastiskt - Varbergsborna har stora kunskaper om Varberg och är engagerade i sin stad.  Här kan du läsa mer om medborgardialogerna i projekt Västerport.

Samrådsprocessen

Just nu är planprogrammet för Västerport ute på samråd. Till och med den 31 december 2017 kan alla som vill lämna synpunkter på förslaget. I ett planprogram redovisar man hur marken ska användas i ett område, var  vägar, grönytor, offentliga platser och bebyggelse med mera ska ligga.

Planprogrammet för Västerport är resultatet av flera års planering. Här ingår bland annat:

  • Kommunens inriktningsbeslut
  • Resultet från medborgardialogerna
  • Idéer och analyser från projektgruppen för Västerport
  • Workshoppar med politiker och tjänstemän
  • Tekniska utredningar
  • Idéer från tre olika arkitektteam (parallella uppdraget 2016-2017)

    Planprogrammet för Västerport finns utsällt  i vår lokal i innerhamnen på Otto Torells gata 22 samt i Gallerian på Västra Vallgatan. När samrådstiden gått ut kommer alla inkomna synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse och eventuellt görs tillägg och justeringar i förslaget. Därfter ska planprogrammet godkännas av byggnadsnämnden och antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
    Därefter är det dags att påbörja det spännande arbetet med att ta fram detaljplaner för området. Detaljplanerna kommer också gå ut på samråd - och även granskning - så det finns gott om tillfällen att tycka till!
ikon

Kontakta oss

Projektledare

Claes Premmert

Samhällsutvecklingskontoret
0708-30 47 14

claes.premmert@varberg.se

 

Kommunikationsansvarig

Cecilia Werner

Samhällsutvecklingskontoret

0729-73 28 82

cecilia.werner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter