Sök

Vinnande förslagen i etapp 1

Collage över vinnande förslag i Västerport, etapp 1

Den 27 augusti 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om vilka byggaktörer som ska erbjudas att få bygga i Västerport, etapp 1. Längre ner på sidan finns bilder på de 12 vinnande förslagen samt juryns bedömning. Men först lite information om vad KS beslut innebär!

Markanvisningstävlingen har pågått sedan april i år då 20 förslag lämnades in för att tävla om sex kvarter, uppdelade i 12 lotter. Tävlingsbidragen har bedömts av en jury. Juryns uppdrag har varit att:

 • Bedöma de inkomna förslagen utifrån hur väl de uppfyller kommunens krav på 
        gestaltning och hållbarhet.
 • Göra en bedömning av vilka förslag som tillsammans bildar den bästa helheten.

I tävlingsinbjudanPDF (pdf, 41.8 kB) framgår tydligt vilka förutsättningar de tävlande haft att rätta sig efter, främst de inriktningar om hur Varbergs nya stadsdel ska utformas som finns i kommunfullmäktiges inriktningsbeslut från 2016, PDF (pdf, 128.4 kB)samt det beslut från fullmäktige i december 2018 som mer i detalj slår fast vad som ska gälla för etapp 1, till exempel att:

 • Fördelningen bostadsrätt-hyresrätt ska vara 75% - 25% i BTA (bruttoarea) och
  70% - 30% i antal lägenheter
 • Exploateringstalet ska vara mellan 1,5 och  1,6, med målsättningen en snitthöjd
  på 5 våningar
 • 50 procent av bottenvåningarna ska ha lokaler, av dessa ska hälften vara
  kommersiella, hälften icke-kommersiella
 • Pakeringsnormen ska vara densamma som i övriga centrala Varberg.

"Genomarbetade och kreativa förslag"

Juryns ordförande stadsarkitekt Maria Söderlund är mycket nöjd med tävlingens utfall:
-Det är genomgående väl genomarbetade och kreativa förslag med många inspirerande lösningar när det gäller funktion och gestaltning. Byggaktörerna har lagt ner ett stort arbete, säger hon.

-Det märks att det finns en vilja finns hos aktörerna att vara med och skapa en hållbar stadsdel, att tänka på helheten och inte bara fokusera på sin egen del. Vi har också fått en stor variation i gestaltningen: här finns allt från klassisk till framåtblickande arkitektur.

Ett av de inlämnade förslagen uppfyllde inte tävlingskriterierna, därför blev antalet bedömda förslag till sist 19 och inte 20.

Varberg inspirerar

Bland de vinnande förslagen är de dominerande fasadmaterialen trä och tegel. Här finns både platta och vinklade tak, och taken är tagna i anspråk för allt från växthus och lekplatser till solpaneler och mötesplatser. Det starka kravet på hållbara lösningar slår igenom hos alla aktörer.

När det gäller gestaltning har arkitekterna inspirerats av de välkända byggnaderna i innerhamnen: Tullhuset, Hamnmagasinet och Fästningen så klart. Detta märks bland annat på material- och färgval, portiker och takvinklar. Men också andra byggnader i staden har inspirerat, likaså den historiska hamnverksamheten och båtlivet.

Vad händer nu?

Än så länge är inget hundra procent färdigt. Nu börjar en samverkansprocess, dels mellan kommunen och de vinnande aktörerna, dels mellan aktörerna som ska dela kvarter.  I stort sett alla förslag måste anpassas och/eller revideras för att nå upp till kommunens ambitioner när det gäller till exempel byggrätt, höjd, inriktning på verksamheten i bottenplan, lägenheternas disposition med mera. Samtidigt pågår arbetet med att färdigställa detaljplanen för området.

Allra första steget blir dock att undersöka om alla vinnarna fortfarande är intresserade. Tre av dem har blivit erbjudna tilldelning på en annan lott än den de tävlade om. Detta beror dels på att ett av bidragen inte uppfyllde kraven, dels på att två lotter stod utan inlämnade bidrag. Juryn har i dessa fall valt ut tre passande förslag från de övriga tävlande.

12 lotter - 500 lägenheter

På den illustrerade bilden nedan till vänster ser ni området för detaljplanen i etapp 1. Där ingår också hotellet, ett nytt p-hus, en byggnad på Hoken samt utökad byggrätt för Campus. På bilden till höger är de 12 lotterna i markanvisningen markerade.

Under dessa två illustrationer följer sedan alla vinnare. Vinnarna på lott 2, 7 och 10 är de tre aktörer som erbjudits marktilldelning på en annan lott än vad de först tävlade om. Dessa förslag kommer därför att behöva omarbetas för att passa den nya lottens förutsättningar.

Karta över lottindelning i Västerport, etapp 1


Lott 1. Byggaktör: Västkuststugan Arkitekt: Sköld Forsberg

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 2. Byggaktör: Tornet Arkitekt: White Arkitekter

Vinnande bidrag på lott två i Västerport etapp 1

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 3. Byggaktör: Riksbyggen Arkitekt: Fredblad Arkitekter

Vinnaren på lott 3 i Västerport, etapp 1

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 4: Byggaktör: Hökerum Arkitekt: Arkitekthuset i Jönköping

Vinnande förslag på lott 4 i Västerport

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 5. Byggaktör: Skanska Arkitekt: Kanozi Arkitekter

Vinnande förslaget på lott 5 i Västerport, etapp 1

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 6. Byggaktör: Månsson Fastigheter Arkitekt: Semrén+Månsson

Vinnande bidraget på lott 6 i Västerport, etapp 1

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 7. MVB Astor Arkitekt: Sjögren Arkitekter

Vinnande förslaget på lott 7 i Västerport, etapp 1

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 8. Byggaktör: Serneke Arkitekt: Bornstein Lyckefors

Vinnande förslaget på lott 8 i Västerport, etapp 1

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 9. Byggaktör: Etikhus Arkitekt: Radar Arkitektur och Monsén Arkitekter

Vinnaren på lott nr 9 i Västerport, etapp 1

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.

 

Lott 10: Byggaktör: Järngrinden/Mjöbäck Arkitekt: Kjellgren Kaminsky

Vinnaren på lott 10 i Västerport etapp 1

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 11. Byggaktör: Hökerum Arkitekt: CREAM/Voten konsult AB

Vinnande bidraget på lott 11 i Västerport etapp 1

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.


Lott 12. Arkitekt: JNA Bygg + DP Arkitekt: Johannes Norlander Arkitektur

Vinnande bidrag på lott 12 i Västerport etapp 1

Klicka på bilden om du vill se förslaget i sin helhet.

Ett pussel för helheten

Att titta på förslaget ett och ett ger kunskap om just den byggnaden, däremot säger det inte så mycket om hur helheten ska bli. Att hitta både variation, harmoni och dynamik i det sammanlagda resultatet var en viktig uppgift för juryn. Projektet har tagit fram en svartvit skiss där man ser fasaderna om man tänker sig att man står på Hoken. Den lilla kanten bakom skorstenarna på mittbyggnaden är toppen av hotellet. Skissen visar endast byggnaderna, inget av den offentliga miljön.
I takt med att detaljplan och markanvisningsavtal blir färdiga, och vi vet mer i detalj hur kvarteren utformas, kommer vi att arbeta fram fler illustrationer.

Skiss över etapp 1 i Västerport, med de vinnande tävlingsbidragen

En första skiss av ungefär hur det kan bli. Vyn är tagen från Hoken (Stenaterminalen)

Här nedanför är ännu en skiss, denna gång ur ett fågelperspektiv och delvis med färg. Även här är det endast byggander som är illustrerade och också detta är en preliminär bild. Den ger ändå en viss uppfattning om till exempel volym, färgskala och takens variation.  

Skiss på teapp 1 Västerport från ovan

Om man flög över området skulle det se ut ungefär så här. Obs! Fortfarande bara på skissnivå!

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter