Sök

Förhandsbesked och enskilt avlopp

En grundläggande förutsättning för att få bygglov för ett nytt hus är att det går att ord­na vatten och avlopp. Kan du inte ansluta till kommunalt vatten och avlopp ska möjligheten att anlägga en enskild avloppsanlägg­ning utredas, detta sker under prövningen av förhandsbesked

Om förutsättningarna för avlopp är oklara vid ansökan om förhandsbesked ber Stadsbyggnadskontoret om Miljö- och  hälsoskyddsförvaltningens utlåtande. En miljöinspektör kontaktar då sökande och upplyser om att en utredning behöver göras gällande förutsättningarna för avlopp. 

Sökande ansvarar sedan för att boka in en gemensam tid för platsbesök. Närvarande vid platsbesöket är miljöinspektör, fastighetsägare och en avloppsentreprenör. Inför besöket fyller fastighetsägaren i blanketten; ”Underlag för miljöbedömning inför planerat avloppPDF (pdf, 197.8 kB)”. Om sökande planerar att anlägga en markbaserad anläggning (infiltration eller markbädd) ska en provgrop grävas, ca 2m djup. I provgropen kontrolleras markens sammansättning, genomsläpplighet, närheten till berg och grundvatten. 

Efter besöket lämnar miljö- och hälsoskyddsförvaltningen sitt utlåtande om avlopp till Stadsbyggnadskontoret och en kopia skickas till sökande. En avgift tas ut för nedlagd handläggningstid enligt taxa tagen av kommunfullmäktige.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter