Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 10 januari 2019

Detaljplan för del av Träslöv 19:35, ny högreservoar för vatten i Varberg, Varbergs kommun

finns utsänd för samråd till och med den 7 mars 2019.

Behovsbedömning har gjorts. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger på Bastekullen öster om Träslövs by. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga kommunens högreservoar för vatten.

Planförslaget berör samfälld mark, samfälligheter som berörs: Träslöv GA:12

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplanerlänk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000,
e-post: bn@varberg.se .

Detaljplanen handläggs av Inger Axbrink.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till:
Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg
alternativt bn@varberg.se
senast den 7 mars 2019.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter