Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 14 maj 2018

Detaljplan för del av Getakärr 4:1 och 6:15, Varbergs kommun

Byggnadsnämnden beslutade den 1 mars 2018 § 42 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 7 maj 2018.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter