varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 26 mars 2020

för förslag till
Detaljplan för Lahall 2:13, 2:2 och 2:18, Väröbacka Varbergs kommun

med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns utsänd för samråd till och med den 4 juni 2020. Detaljplaneförslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

En undersökning enligt 5 kap 11a § plan- och bygglagen har gjorts. Eftersom detaljplanen befaras medföra betydande miljöpåverkan har en miljöbedömning påbörjats och en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.

Planområdet omfattar del av Värö bruks industriområde i Väröbacka. Detaljplanens syfte är att möjliggöra etablering av en ny byggnad för verksamhetens expansion med hänsyn taget till omgivande landskap. Vidare möjliggörs en ny tillfartsväg och gång- och cykelväg nordväst om ny byggnad.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplanerlänk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel 0340-88 000, e-post: bn@varberg.se . Detaljplanen handläggs av Eva Örneblad.

Med anledning av corona/covid-19 kommer det inte att hållas ett samrådsmöte eller öppet hus. Istället har du möjlighet att kontakta handläggare, Eva Örneblad på eva.orneblad@varberg.se alt. tel 0340- 881 57 för att ställa frågor kring förslaget.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 4 juni 2020. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter