Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 4 juli 2019

för förslag till
Detaljplan för del av Göingengården 1:13, bostäder norr om Pilgatan, etapp 3, Varbergs kommun

Upprättad den 20 juni 2019 finns utsänd för samråd till och med
den 10 september 2019.

Miljöstrategisk undersökning visar att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Någon miljöbedömning krävs inte.

Planområdet ligger norr om Pilgatan, cirka 5 km norr om Varbergs centrum. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra en blandad bostadsbebyggelse samt att planlägga för gemensamma ytor i park- och naturmark inom området.

Förslaget avviker till viss del från översiktsplanen, se samrådshandlingen.

Samrådsmöte:
Torsdagen den 8 augusti 2019 kl. 17.00-18.00 i stadsbyggnadskontorets lokaler i Gamlebygskolan, Östra Långgatan 14 med möjlighet att ställa frågor kring planförslaget.

Förslaget finns tillgängligt på

  • Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14, Varberg.
  • Stadsbiblioteket, Kulturhuset Komedianten – Engelbrektsgatan 7, Varberg.

Förslaget går också att se på kommunens hemsida www.varberg.se/aktuellaplaner.länk till annan webbplats

Upplysningar om planförslaget lämnas av planavdelningen, tel. 0340–88 000,
e-post: bn@varberg.se .

Detaljplanen handläggs av Love Gartman.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg, alternativt bn@varberg.se senast den 10 september 2019.

Den som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. I skrivelsen med synpunkter ska det tydligt framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella nya ägare, hyresgäster eller boende som berörs av handlingarna.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter