Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 6 december 2018

Lektorn 8 Nybyggnad flerbostadshus

(mellan Köpstadvägen och Södra vägen inom stadsområde Sörse)

Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheten Lektorn 8 från Varbergs Bostad AB, vilken är sista etappen på nyetableringen inom fastigheten.

Gällande detaljplan tillåter en byggnadshöjd på 15,0 meter för bostadshus och 4,5 meter för uthus. För ett av flerbostadshusen är föreslagen byggnadshöjd 16,5 meter där utformningen av huskroppen gör att byggnadshöjd sammanfaller med nockhöjd. Föreslagen nockhöjd för uthus, miljöhus, är 4,63 meter

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via
Varberg direkt 0340-88 000 eller bn@varberg.se.

Ansvarig handläggare Simon Andersson.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg alternativt bn@varberg.se senast den 20 december 2018.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter