Sök

Hamn- och gatuförvaltningen

Hamn- och gatuförvaltningen är en av Varbergs kommuns nio förvaltningar. Förvaltningen är utförare av såväl hamn- och gatunämndens strategier som verksamhetens dagliga leveranser.

Vi ansvarar för

Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för trafiksystem och offentliga miljöer att färdas, vistas och verka i.

Förvaltningen utvecklar, planerar, driver, bygger och sköter verksamheten i enlighet med hamn- och gatunämndens ansvarsområde.

Trafiksystemet utvecklas, utformas och tas om hand för att möjliggöra säkra, effektiva och hållbara resor och transporter. Kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar sköts och bidrag lämnas till enskilda väghållare. Samverkan med andra aktörer sker för att utveckla res- och transportmönster. Parkering övervakas och myndighetsbeslut fattas inom trafikområdet.

Kommunens parker och grönområden, lekplatser, stränder och badplatser, motionsspår, torg och andra offentliga rum utvecklas, utformas och tas om hand för att ge olika värden till medborgare och besökare samt ge rum för en varierad rad av aktiviteter. Torget utvecklas och sköts för att bidra till en levande stadskärna. Torget och annan offentligplats upplåts för aktiviteter, evenemang och företagande.

Infrastrukturen för sjöfarten omfattar Varbergs och Träslövsläges hamn med farleder. Verksamheterna inom hamnen drivs och utvecklas utan kommunal skattefinansiering. I Varbergs innerhamn drivs och utvecklas Varbergs gästhamn.

De kommunala spåranläggningarna omfattas av spåren inom hamnen, till Södra Cell i Värö och till Susvind i Varberg.

Varbergs flygplats är en godkänd allmän flygplats och sköts utifrån flygsäkerhetskrav. Utöver privatflyg och företagsflygningar trafikeras flygplatsen även av nyttoflyg såsom brandflyg, sjöräddning och bevakningsuppdrag.

Så arbetar vi

På hamn- och gatuförvaltningen är Henrik Petzäll förvaltningschef.

Det huvudsakliga arbetet på hamn- och gatuförvaltningen sker inom samhällsbyggnadsprocessen, i nära samarbete med framförallt två nämnder – kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.

Verksamheten är till för dig som bor, besöker eller verkar i Varbergs kommun och syftar till att underlätta din vardag och möjliggöra dina drömmar. Användningen av våra trafiksystem och offentliga rum är i vårt fokus.

God kundorientering och effektiva arbetssätt är utgångspunkten och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet och förenkla ditt möte med oss. Exempelvis skapas fler och fler E-tjänster inom våra verksamhetsområden och vi utvecklar vårt bemötande och våra dialoger för bättre delaktighet.

I projektverksamheten används koncernens projektstyrningsmodell med fokus på god kundorientering och med avsedd effekt till rätt tid, kostnad och innehåll.

Förvaltningen arbetar aktivt med att utveckla arbetssätt och metoder, ekonomi- och verksamhetsstyrning för att kunna leverera god nytta på kort och lång sikt.

Hamn- och gatuförvaltningen är organiseradPDF (pdf, 289.1 kB) i avdelningarna hamn, trafik, offentliga rummet, projekt, drift och anläggning samt förvaltningschefens stab.

Våra strategiska målinriktningar och prioriterade mål

Hamn- och gatunämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten.

  • Goda offentliga miljöer för en god livskvalitet och ett trivsamt boende
  • Säkra, effektiva och hållbara resor och transporter
  • Varberg en attraktiv kommun att vistas i

Förvaltningen säkerställer att de mål och mått samt indikatorer som identifierats inom varje inriktning är uppföljningsbara.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

ikon

Självservice & blanketter