varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Hamn- och gatuförvaltningen

Hamn- och gatuförvaltningen är en av Varbergs kommuns tio förvaltningar. Förvaltningen sköter hamn- och gatunämndens dagliga verksamhet och utför de uppdrag som hamn- och gatunämnden beslutar. 

Vi ansvarar för

Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för trafiksystem och offentliga miljöer. Förvaltningen utvecklar, planerar, driver, bygger och sköter verksamheten inom hamn- och gatunämndens ansvarsområde.

Trafiksystemet utvecklas, utformas och tas om hand för att möjliggöra säkra, effektiva och hållbara resor och transporter. Kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar sköts och bidrag lämnas till enskilda väghållare. Samverkan med andra aktörer sker för att utveckla res- och transportmönster. Parkering övervakas och myndighetsbeslut fattas inom trafikområdet.

Kommunens parker och grönområden, lekplatser, stränder och badplatser, motionsspår, torg och andra offentliga rum utvecklas, utformas och tas om hand. Torget sköts och utvecklas för att bidra till en levande stadskärna. Torget och annan offentlig plats upplåts för aktiviteter, evenemang och företagande.

Infrastrukturen för sjöfarten omfattar Varbergs och Träslövsläges hamn med farleder. Verksamheterna inom hamnen drivs och utvecklas utan kommunal skattefinansiering. I Varbergs innerhamn drivs och utvecklas Varbergs gästhamn.

De kommunala spåranläggningarna omfattas av spåren inom hamnen och till Södra Cell i Värö.

Varbergs flygplats är en godkänd allmän flygplats och sköts utifrån flygsäkerhetskrav. Utöver privatflyg och företagsflygningar trafikeras flygplatsen även av nyttoflyg såsom brandflyg, sjöräddning och bevakningsuppdrag.

Så arbetar vi

På hamn- och gatuförvaltningen är Henrik Petzäll förvaltningschef.

Hamn- och gatuförvaltningen är organiserad i sju avdelningar; hamn, trafik, offentliga rummet, projekt, drift och anläggning, ekonomi och adminstration samt förvaltningschefens stab.

Mycket av förvaltningens arbete sker inom samhällsbyggnadsprocessen, i nära samarbete med framförallt kommunstyrelsens förvaltning och stadsbyggnadskontoret.

Våra mål

Hamn- och gatunämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål för den egna verksamheten. De sex målen för 2020-2023 är:

  • Tydligt barnperspektiv i arbetet med utformningen av trygga och inkluderande offentliga miljöer
  • Utveckla hållbara offentliga gröna och blå miljöer
  • Ökad andel hållbara resor och transporter
  • Ökad nöjdhet med service genom kommunikation i en växande kommun
  • Attraktiv och kreativ stadsmiljö under stadsutvecklingsprojektets genomförandetid
  • Utvecklingsorienterad organisation genom nytänkande, samarbete och hållbarhet.
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter