Sök

Kommunstyrelsen

Gruppbild på kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är en av kommunens tio nämnder och har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och utveckling. Kommunstyrelsen ser också till att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas.

I Varbergs kommun består kommunstyrelsen av tretton ledamöter och sju ersättare. Ann-Charlotte Stenkil (M) är ordförande, Christofer Bergenblock (C) är 1:a vice ordförande och Jana Nilsson (S) är 2:a vice ordförande.

Vi ansvarar för

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter och bevakar frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den har det övergripande ansvaret för att mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om följs.

Kommunstyrelsen har även tillsyn över kommunens övriga nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen ser också till att kommunen utför de uppgifter som enligt lag är en plikt för kommunen att sköta och uttalar sig i alla frågor som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för att lämna förslag till budget och leder budgetarbetet för hela kommunen. Andra ansvarsområden är ekonomistyrning och redovisning, personalfrågor, vuxenutbildning, övergripande samordning och kommunplanering.

Kommunstyrelsens förvaltning sköter kommunstyrelsens dagliga verksamhet och utför den verksamhet som kommunstyrelsen beslutar om.

Övergripande mål och vision

Kommunstyrelsen har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål för den egna verksamheten. Kommunfullmäktiges prioriterade mål är:

  • Förenkla för människor så att fler gör det som är bättre för miljön
  • Fler bostäder med olika upplåtelseformer ska byggas i hela kommunen
  • Inspirera och stödja så att fler elever uppnår godkända betyg efter såväl grundskola som   gymnasieskola
  • Ett gott företagsklimat där fler uppmuntras till företagande
  • Bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt liv
  • Delaktigheten i samhället ska öka.

Mer information om kommunstyrelsens arbete med målen finns i internbudgeten.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter