Sök

Barn- och utbildningsnämnden

Gruppfoto, politiker från barn- och utbildnngsnämnden i utomhusmiljö.

Förtroendevalda politiker i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Marie Hidvi

Barn- och utbildningsnämnden är en av kommunens tio nämnder och har ansvar för förskola och skola.

I Varbergs kommun består barn- och utbildningsnämnden av tretton ledamöter och fem ersättare. Micael Åkesson (M) är ordförande och Jeanette Qvist (S) är vice ordförande. 

Vi ansvarar för

Barn- och utbildningsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux och särvux.

Nämnden beslutar om ramar och mål för verksamheterna, fördelar budget och följer regelbundet upp och utvärderar verksamheterna. I barn- och utbildningsnämndens uppdrag ingår också att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt.

Under barn- och utbildningsnämnden finns ett arbetsutskott.

Övergripande mål och vision

Barn- och utbildningsnämnden har antagit tre prioriterade mål för 2016-2019.

  • Stärka pedagogers skicklighet som lyfter barns och elevers resultat.
  • Öka elevers möjlighet för snabbare väg till studier och yrkesliv.
  • Öka välmående och minska utanförskap.
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

ikon

Självservice & blanketter