Sök

Årsredovisning 2016

Är du nyfiken på hur skattepengarna används? Funderar du på vad kommunen gör för att skapa och utveckla bästa möjliga Varberg? 

I Årsredovisning 2016PDF (pdf, 2.2 MB) kan du läsa om vilka fyra målområden kommunen fokuserar på, och hur det gick med måluppfyllelsen och ekonomin under 2016. En kort summering hittar du nedan.

Årets ekonomiska resultat

Det ekonomiska resultatet för 2016 uppgick till 89,8 mnkr, vilket innebär ett överskott på 49 mnkr jämfört med budget. Nämnderna visar ett budgetöverskott på 54,5 mnkr, varav 62 mnkr är försäljning av mark för framtida bostäder och verksamhet.

Fördelning av verksamhetens nettokostnad, %

Två finansiella mål

Kommunens två finansiella mål 2016 handlar om resultatnivå och självfinansiering av investeringar. Medan resultatmålet uppfylldes med god marginal, nåddes inte målet om hundraprocentig självfinansiering. Anledningen är den intensiva investeringsfas som kommunen är inne i, 2016 uppgick nettoinvesteringarna till 399 mnkr. Varbergs kommun har en mycket god grundekonomi med en bra budgetföljsamhet och en soliditet på 41,3 procent. Samtidigt ska det konstateras att det framöver krävs resultat på i genomsnitt minst 100 mnkr per år för att möta investeringsbehovet.

Investeringsnivå för Varbergs kommun


Fyra strategiska målområden

 1. Kommunfullmäktige har valt ut fyra strategiska målområden som under perioden 2016-2019 ska styra arbetet i alla nämnder, förvaltningar och bolag.
  1. Miljö och klimat
  2. Bostäder
  3. Utbildning och arbete
  4. Hälsa och social sammanhållning

Måluppfyllelse 2016

 •  Inom miljöområdet togs under 2016 flera viktiga steg för en hållbar utveckling. Bland annat genom att utvecklingen gick framåt inom ekologiska livsmedelsinköp och energieffektivisering.
 •  Takten på byggandet av bostäder ökade betydligt och årets mål för färdigställda bostäder nåddes med marginal. Totalt färdigställdes 378 nya bostäder under året.
 •  I skolan fortsatte kontinuerlig utveckling inom hela verksamheten med goda resultat som följd. Utvecklingen av företagsklimatet gick inte i önskad riktning under året, förbättringsåtgärder är uppstartade för att vända trenden.
 •  Inom målområdet hälsa och social sammanhållning pågår en mängd olika satsningar för att förebygga ohälsa och öka delaktighet och trygghet bland kommunens invånare.

Hela målredovisningen hittar du förstås i årsredovisningenPDF (pdf, 2.2 MB).

Har du sett den korta filmen om kommunens målområden och exempel på resultat från 2016?

 

 

 

 

 

 

 

ikon

Kontakta oss

Ekonomidirektör

Stefan Tengberg
0340-883 93

stefan.tengberg@varberg.se

Självservice & blanketter