Sök

Kvalitet och utveckling i förskola och skola

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.

Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå. Läs mer om bestämmelser för kvalitetsarbete på Skolverkets webbplats för kvalitetsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vision och målarbete

Riksdag och regering fastställer nationella mål, krav och riktlinjer i skollagen, läroplanerna samt i andra författningar. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i skollag, läroplaner och andra föreskrifter. Läs mer om centrala mål för verksamheten på Skolverkets webbplats för redovisning av utgångspunkter för kvalitetsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsplan 2016-2019

VerksamhetsplanensPDF (pdf, 2.5 MB) syfte är att tydliggöra barn- och utbildningsförvaltningens övergripande prioriterade strategier och processer som ska stödja och skapa likvärdighet för pedagogisk omsorg, förskola, grundskola och gymnasieskola. De i verksamhetsplanen beskrivna strategierna för verksamheten möter upp kommunfullmäktiges och barn- och utbildningsnämndens mål och ska stödja och stärka verksamheternas utveckling så att barn och elever når sin fulla kunskapspotential i enlighet med läroplaner och kursplaner.

Systematiskt kvalitetsarbete

Under läsåret 2014/2015 infördes en ny struktur för det övergripande kvalitetsarbetet i Varbergs kommunala skolor och förskolor. Den nya strukturen syftar till att omvandla det tidigare inrapporterande kvalitetsarbetet till ett kvalitetsarbete som sker i tvärprofessionell dialog. Tidigare skrev varje enhetschef en verksamhetsberättelse som sedan sammanställdes till en övergripande rapport för hela kommunen. Nu ligger istället fokus på att i gemensam dialog reflektera och analysera varje enhet för att skapa en djupare förståelse av verksamheten och dess utveckling.

Årshjul för uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet

Från och med vårterminen 2015 är kvalitetsarbetet på övergripande nivå indelat i tre avstämningspunkter;

Kunskap och lärande

Kunskap och lärande syftar till att från ett elevperspektiv utreda och analysera elevens syn på sin egen lärandeprocess och undervisningen. Arbetet baseras på en elevenkät som distribueras under november månad och som sedan analyseras gemensamt med elevråd och förstelärare.

Trygghet och trivsel

Trygghet och trivsel tar avstamp i elevhälsans arbete och ur ett elevhälsaperspektiv utreder och analyserar välmående och upplevelsen av trygghet i skolmiljön som arena för elevens lärande. Arbetet baseras på elevenkät och individuella elevhälsasamtal med varje elev som sedan analyseras vid barn och elevhälsarådslag i maj månad med ett tvärprofessionellt fokus på trygghet och trivsel. Kompetenser delaktiga i rådslaget är skolsköterska, psykolog, specialpedagog, speciallärare, rektor, förskolechef, verksamhetschef, förvaltningschef och kvalitetsstrateg/utvecklingsstrateg.

Mål och resultat i skolan samt mål och kvalitet i förskolan

Mål och resultat i skolan samt mål och kvalitet i förskolan följs upp med verksamheterna i augusti/september med fokus på slutbetyg, terminsbetyg och betyg i de nationella ämnesproven grundskolan och allmän kvalitet på verksamheten som helhet i förskolan.

Avstämningspunkterna är formulerade och placerade som följande på varandra. En god pedagogik som kartläggs under Kunskap och lärande tillsammans med en trygg arbetsmiljö och hög trivsel som är avstämningspunkt nummer två, ger höga resultat som visar sig under det systematiska kvalitetsarbetet sista avstämning Mål och resultat.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

ikon

Självservice & blanketter