varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Avgifter för livsmedelskontroll

Ett nytt avgiftssystem för livsmedelskontroll började gälla från 1 januari 2012. Huvudtanken är att kontrollmyndighetens kostnader för offentlig kontroll ska täckas av en årlig avgift som tas ut från alla livsmedelsföretag för den ordinarie kontrollen.

Avgiftens storlek svarar mot den kostnad som den offentliga kontrollen över företaget medför och beräknas genom en schabloniserad riskbedömning av varje kategori av företag. Den årliga avgiften för kontrollen beräknas utifrån  Livsmedelsverkets vägledning för riskklassning och beräkning av kontrolltid.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utgår i sina årliga kontrollavgifter från Livsmedelsverkets schabloner om årlig kontrolltid beroende på anläggningens riskklass och erfarenhetsklass, samt den av kommunen beslutade timavgiften. Vi har vidare anslutit oss till Livsmedelsverkets bedömning att en anläggning som riskklassificeras för första gången ska placeras i erfarenhetsklass B.

Avgift för registrering

Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en registreringsavgift enligt kommunfullmäktiges beslut för kontroll inom livsmedel och foderområdena.

Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter