varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Dricksvattenanläggningar

Dricksvattenanläggningar är vattenverk och distributionsanläggningar.

Vattenverk är en anläggning för dricksvattenförsörjning som uppfordrar, bereder och distribuerar dricksvatten till sina kunder.

Distributionsanläggning är sådan anläggning som består av rörledningar, pumpar, reservoarer eller liknande rörutrustning för distribution av dricksvatten och som förser sina kunder med dricksvatten, till exempel samfälligheter som har och ansvarar för eget dricksvattenvattennät.

Registrering av dricksvattenanläggningar

Krav på registrering av dricksvattenanläggningar hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gäller:

  • anläggningar som i genomsnitt tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten/dygn eller försörjer mer än 50 personer med dricksvatten
  • livsmedelsanläggningar, kommersiella eller offentliga, till exempel butiker, caféer och byggdegårdar, som har egen brunn och använder brunnsvatten i verksamheten

För att registrera dricksvattenanläggning ska du fylla i och skicka in ifylld blankett (se länken längst ner på sidan).

Lagkrav

Dricksvattenanläggningar som ska registreras omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

Föreskrifterna gäller hanteringen av och kvaliteten på dricksvatten, oavsett om denna ingår i en yrkesmässig verksamhet eller inte.

Den som registrerar en dricksvattenanläggning måste enligt föreskrifterna göra:

  • en faroanalys – bedömning av faror och risker i samband med uppfordring, beredning och distribution av dricksvatten och
  • ett undersökningsprogram för regelbundna kontroller av dricksvattenskvalitet. Programmet ska bland annat innehålla frekvenser för normal undersökning respektive utvidgad undersökning av dricksvatten samt provtagningspunkter

Miljö och hälsoskyddsförvaltningen ska efter en granskning fastställa faroanalysen och undersökningsprogrammet.

Den som ansvarar för dricksvattenanläggningen ska se över undersökningsprogrammet minst var femte år.

Dricksvattenanläggningen ska, när det är nödvändigt, uppfylla kraven i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Kraven gäller bland annat för lokaler, utrustning, livsmedelsavfall, skadedjur, personlig hygien, utbildning.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter