varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Friköp av arrenderätter i Apelviken

Som arrendator av fritidsstugetomt i Apelviken berörs du av det principbeslut som fattats av Varbergs kommunfullmäktige 2013-09-17, varigenom du som arrendator ska erbjudas möjlighet att friköpa din arrendetomt.

Många arrendatorer har frågor kring handläggning, värdering och tidsplan. För att tillgängliggöra svaren på många av de vanligaste frågorna har vi satt samman denna information. På denna sida hittar du också protokoll över tagna beslut och de värderingsutlåtanden som NAI Svefa har levererat.

Friköp - status september 2020

Information om nuvarande status för friköp av etapp III, Havs- och Källevägen, har skickats ut till berörda arrendatorer under augusti.

Friköpen i Apelviken är uppdelade i 4 etapper, varav försäljning av etapp I, etapp II och etapp IV har genomförts mellan 2016–2019. För dig som valt att inte friköpa arrendetomten under din etapp kommer möjligheten nu komma tillbaka. Första tillfället kommer preliminärt bli under senare delen av 2020. En ny värdering har beställts för de arrendetomter som anmält intresse för friköp.

Etapper

Allmän information om friköp av arrenderätter i Apelviken

Här följer allmän information om friköp av arrenderätter i Apelviken. För att ta del av tidigare nyheter i ärendet, vänligen se friköp i Apelviken, tidigare händelser.

Etapper och genomförande

För att kunna hantera friköpen rent administrativt har kommunen delat upp Apelviken i etapper.

  • Etapp I, norr om järnvägen (blå på kartan)
  • Etapp II (lila på kartan)
  • Etapp III (grön på kartan), område ”Havsvägen”
  • Etapp IV (röd på kartan), område ”Vrångabäcken”

Beredning och beslut

Varbergs kommun har ca 290 bostadsarrenden i området Apelviken, som enligt beslut ska erbjudas arrendatorerna för friköp. I försäljningsprocessen är värderingen av tomterna mycket viktig. Kommunen får inte sälja mark till nivåer under marknadsvärde enligt EU:s statsstödsregler, och ska även enligt det kommunala reglementet förfara med god ekonomisk hushållning. NAI Svefa (legimiterad fastighetsvärderingskonsult) har mottagit uppdraget att ta fram ett värdeutlåtande för kommunens arrenderätter i Apelviken. Underlaget ligger till grund för de friköpsvärden som kommunfullmäktige har att besluta om innan vi på samhällsutvecklingskontoret kan sända er ett faktiskt erbjudande att ta ställning till.

Avstyckning

För att kommunen ska kunna sälja tomterna i Apelviken måste de först avstyckas till fastigheter. Kommunen ansöker om förrättning hos det kommunala lantmäteriet och så snart vi fått tillgång till de nya fastighetsbeteckningarna kan vi sända alla friköpande köpehandlingar för undertecknande och retur. Lantmäteriet är en egen myndighet och kommunen har ingen rådighet över vilken prioritet olika ansökningar får. En förrättning med omkring 140 tomter, motsvarande etapp II, kan pågå en längre tid.

Precis som i norra delen av Apelviken, kommer tomterna avstyckas i enlighet med gällande detaljplan, varför det kan förekomma avvikelser mellan den avstyckade fastighetens gränser och det som du uppfattat vara din arrendetomt. Det finns en del gamla mätningar och markeringar ute i tomtgränserna och de är rester från en inmätning som gjordes innan detaljplaner upprättades för Apelvikens stugområden. När detaljplanerna sedan tillkom har det skapats utrymme för avvikelser mellan det gamla och det nya. Konkret kan det innebära att ditt staket eller häck hamnar på grannens fastighet, eller vice versa.

Köpehandlingar

När förrättningen har vunnit laga kraft och ni mottagit och returnerat undertecknade köpehandlingar, samt debiterats köpeskillingen, upprättas ett köpebrev som kvittens på ert förvärv.

Båda köpehandlingarna använder ni sedan för att söka lagfart på er fastighet. Detta görs hos lantmäterimyndigheten och ansökningshandlingar finns tillgängligt på deras hemsida. Som köpare har man tre månader på sig att söka lagfart efter att fastigheten tillträtts.

Arrendefaktura

Arrendefakturan kommer att sändas som vanligt varje år. Skulle vi hinna genomföra en försäljning av er tomt, kommer eventuellt överskjutande arrendeavgift att återbetalas.

Övrigt

Under hanteringen av Etapp I har det inkommit många frågor angående mätpunkter, häckar, träd, gränser och byggnader som ett resultat av de markeringar som satts ut av lantmäteriet. Lantmäteriets uppdrag var då, som nu, att stycka av era arrendetomter i enlighet med gällande detaljplan. I kommunikation med berörda har kommunen varit noga med att upplysa om att den färdiga fastigheten kan komma att avvika från er tidigare arrendetomts gränser. I några fall har tomtgränserna kommit att avvika mer från rådande ”hävd” d.v.s. avvikit från den tomtyta ni arrenderat och konkreta frågor rörande de nya gränserna har framförts.

  • Vem har ansvar för att flytta staket, murar, häckar? mm.

Varbergs kommun kan inte leverera ett standardsvar på denna typ av frågor och kan inte ta på sig rollen att medla i eventuella oenigheter, privatpersoner emellan. Förhoppningen är att ni grannar kan komma fram till konstruktiva lösningar om hur ni skall gå tillväga och hjälpas åt.

  • Min tomt är inte lika stor som grannens men har fått samma värde, det kan väl inte vara rätt?

I uppdraget att värdera ett stort antal tomer inom samma område, med utgångspunkt i ett marknadsvärde, är det relevant att arbeta med ett ”normaltomtvärde”. Det med utgångspunkt i att tomterna ligger samlat i ett avgränsat, geografiskt område och trots små olikheter i yta och beskaffenhet sannolikt skulle värderas lika av marknaden.

  • Min tomt är uppsamlingsplats för Apelvikens dagvatten. Det sänker väl värdet?

NAI Svefa har tagit hänsyn till värdeminskande faktorer, såsom närhet till järnväg, dagvattenproblematik med mera.

Får man arrendera mark av kommunen för att bibehålla byggnader som uppförts utanför tomtgräns?

Svaret på den frågan är tyvärr, nej. Det kommer inte upprättas några arrendeupplåtelser för dessa ändamål då det inte är meningen att det ska förekomma inslag av byggnation på mark avsedd som natur.

Till ovanstående fråga hör faktum att detaljplanen inte till alla delar är genomförd. Meningen är att naturytorna, liksom gatumarken, skall förvaltas av en samfällighetsförening. Som det ser ut i dag saknas en god förvaltning av naturmarken, ansvaret för den följer fastighetsägandet och det saknas en samordning. Varbergs kommun kommer att ansöka om anläggningsåtgärd hos lantmäteriet för att genomföra denna sista del av detaljplanen. Detta innebär att det blir ni som bor inom detaljplaneområdet som gemensamt kommer att ha rådighet över marken och ansvaret för framtida förvaltning.

Vi vill därför gärna uppmana er som har byggnader utanför tomtgräns att antingen flytta in dem på er fastighet, eller ta bort dem. Oavsett kommunal eller samfällighets förvaltning, kommer frågan om borttagande av byggnaderna bli en realitet.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Markförvaltare

Amanda Svensson

E-post: amanda.svensson2@varberg.se

Självservice & blanketter