varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Himle verksamhetsområde - planering påbörjad

I Varbergs kommun jobbar vi på olika sätt för att vara en attraktiv plats för näringslivet. Att kunna erbjuda verksamhetsmark i bra lägen är en del av arbetet och ett sätt att ge befintliga företag möjlighet att växa inom kommunen och samtidigt attrahera nya verksamheter. I takt med att kommunen växer ökar behovet av mark och större lokaler för verksamheter.

  1. Utvecklingen av verksamhetsområdet Holmagärde är redan i full gång, med byggstart under 2019. Som nästa stora nya utvecklingsområde för verksamheter föreslås Himle strax söder om Varbergs stadsområde. Det aktuella området som ligger i anslutning till Himlemotet har funnits med i kommunens översiktsplanering sedan 2010, och det har nu blivit läge att påbörja planeringen med program- och detaljplanearbete.
  1. Från planprocess till blomstrande verksamhet

Att utveckla ett nytt område är en lång process och planeringen av ett nytt verksamhetsområde i Himle är än så länge i ett tidigt skede. Eftersom området är stort kommer det att planeras och byggas ut i etapper.

Första steget är ett planeringsdirektiv som anger den övergripande inriktningen för området. Planeringsdirektivet för verksamhetsområdet i Himle tas upp av kommunstyrelsen för beslut den 26 mars.

Vad händer nu?

Under 2019 påbörjas arbete med planprogram för hela området. Därefter följer arbete med detaljplaner för olika delar. Utbyggnad för de olika delarna kan påbörjas i takt med att detaljplanerna vinner laga kraft.

I samband med planeringen av Himle verksamhetsområde kommer kommunen också att utreda möjligheterna för utveckling av bostäder, främst inom det före detta Fun City-området.

Området som omfattas av planprogrammet. Ytan som i översiktsplanen pekas ut som verksamhetsmark är randig på bilden.

Hur jobbar kommunen med utvecklingen av Himle?

Att utveckla ett nytt verksamhetsområde är en lång process. Hela området studeras först på en övergripande nivå och planeras därefter mer detaljerat del för del. Planeringen innehåller olika typer av utrednings- och skissarbete, men också dialogtillfällen med berörda parter och med allmänheten. Allt eftersom detaljplaner färdigställs och vinner laga kraft kan området börja bebyggas. Du kan läsa mer om kommunens planprocess här.

Varför ska det bli verksamhetsområde just i Himle?

I takt med att kommunen växer ökar behovet av mark och lokaler för näringslivet. Det finns ett en stor efterfrågan bland kommunens företag och vi behöver säkerställa att vi kan erbjuda tomter så att företag i Varberg kan växa och fler kan etablera sig. Marken i Himle lämpar sig väl på grund av närheten till både motorväg och stadskärna.

Marken kring motorvägsmotet i Himle har varit utpekad som lämplig verksamhetsmark i kommunens översiktsplan sedan 2010.

När kan det nya verksamhetsområdet i Himle bli klart?

Det framtida verksamhetsområdet i Himle kommer att planeras och byggas ut etappvis. Området kommer successivt att växa fram allt eftersom detaljplaner för olika delar färdigställs.

Vad betyder verksamhetsområde?

Förut användes ofta begreppet industriområde, men eftersom det är få verksamheter som är just industrier använder vi nu ordet verksamhetsområde istället.

ikon

Kontakta oss

Projektledare exploatering

Hanna Lundgren

070-269 94 93

hanna.lundgren@varberg.se

Planarkitekt

Anna Modigh

0340-881 61

anna.modigh@varberg.se

Markförvaltare

Leif Andersson

Samhällsutvecklingskontoret

0340-882 23

leif.andersson3@varberg.se

Självservice & blanketter