Sök

Friköp av arrenderätter i Apelviken

Som arrendator av fritidsstugetomt i Apelviken berörs du av det principbeslut som fattats av Varbergs kommunfullmäktige 2013-09-17, varigenom du som arrendator ska erbjudas möjlighet att friköpa din arrendetomt.

Många arrendatorer har frågor kring handläggning, värdering och tidsplan. För att tillgängliggöra svaren på många av de vanligaste frågorna har vi satt samman denna information som vi ämnar hålla uppdaterad, på kommunens hemsida. På hemsidan ska du också kunna hitta protokoll över tagna beslut och de värderingsutlåtanden som NAI Svefa har levererat.

Nytt (2018-12-04)

Kommunen har nu skickat ut alla köpehandlingar avseende området mellan Strandrågsvägen (udda nr) och Klittervägen. Tillträdesdagen är satt till den 31 december 2018 på samtliga handlingar, vilket innebär att
köpeavtalet måste undertecknas av både köpare och säljare innan köparen till sist får det tillhanda. Just köpeavtalet behöver du för att få lån av banken. Att hantera returen av köpeavtalen till kommunen skyndsamt är därför viktigt om tillträdesdagen och sista dag för erläggande av ersättning ska kunna uppfyllas.
I samband med påskrift av köpeavtalet ber vi er även lämna en signatur på bifogad karta samt signera köpebrevet och returnera dessa. Köpebrevet återfås sedan när köpeskillingen är erlagd och används när man ska söka lagfart. Lantmäteriet har upprättat en blankett om överföring av andelar, vilken vi vill påminna om att även den ska skrivas under och returneras, vi vill underlätta för både köpare och vägförening och har därför sänt blanketten för underskrift i detta tidiga skede.

Nytt (2018-10-15)

Lantmäterimyndigheten är klara med fältmätningen och inom kort (cirka 1 månad) vara klara med avstyckningarna gällande Strandrågsvägen udda nr och Sandynevägen samt Klittervägen jämna nr. När fastighetsbildningen är klar kommer köpeavtalen skickas ut till er som har godtagit friköpserbjudandet. Tillhörande informationsbrev skickas med som beskriver momenten framåt.

Följande etapper som står på tur hos lantmäterimyndigheten att avstyckas och friköpas är Vrångabäckens samfällighetsförenings som planeras preliminärt vara klart kvartal 1 2019, därefter är det Havs- och Källevägen kvartal 3 2019.

”Diket”
Minnesanteckningar från mötet ”om vårt gemensamma dike” från den 2018-10-11. Detta berör endast er som har arrendetomter längs Strandrågs- och Sandynevägen och som fått kallelse brevledes. Sammanfattningsvis av mötet så bedömdes nuvarande skötsel av diket fungera bra och alternativa lösningar som att bilda gemensamhetsanläggning av diket som förvaltas av samfällighetsförening inte är aktuellt just nu. I övrigt gick vi igenom gällande detaljplans reserverade g-område och lokalt omhändertagandet av dagvattnet principen som gäller samt Vivab`s verksamhetsområdesindelning.

Varbergs kommun kommer inte i nuläget yrka på att skapa en gemensamhetsanläggning av diket i lantmäteriförrättningen utan detta kommer få ske i efterhand om behov uppstår.

Nytt (2017-12-11)

Samtliga friköp i området mellan Campingvägen och Fritidsvägen är nu genomförda och tidplan för resterande tomter har stämts av med lantmäterimyndigheten. De tomter som är belägna på fastigheten Varberg Nygård 1:2 kommer att mätas in först och beräknas vara möjligt att friköpa kvartal 2 2018. Inmätning av de tomter som är belägna mellan Klittervägen och Strandrågsvägen kommer ske under våren då frågan om gemensamhetsanläggning för avvattnande dike först måste utredas innan tomterna avstyckas och säljs. Kvartal 3 2018 beräknar vi att dessa tomter är möjliga att friköpa.

Från och med årsskiftet 2017/2018 tar exploateringsingenjör, Veine Palm över handläggningen då Susanna Almqvist är tjänstledig. Det är till Veine Palm ni kan vända er med frågor som rör ert friköp.

Nytt (2017-09-11)

Lantmäteriets förrätttning för området mellan Campingvägen och Fritidsvägen är i sin slutfas. Därför kommer samhällsutvecklingskontoret under vecka 37-38 färdigställa era köpehandlingar som sänds ut för undertecknande och retur. Bifogat kommer också fakturan för köpeskillingen finnas jämte ett informationsblad som beskriver momenten framåt.

Nytt (2017-07-12)

Lantmäteriet har nu genomfört inmätningar i området mellan Campingvägen och Fritidsvägen. Ansvarig lantmätare kommer efter semestern att fortsätta med förrättningen och vi hoppas kunna hålla utlovad tidplan. Gällande stugområdet vid Havsvägen (etapp III) så har accepttiden löpt ut, 2017-06-30 och ungefär 60 % av våra arrendatorer har meddelat sin vilja att friköpa. Tyvärr saknar vi besked kring ett flertal tomter varför vi uppmanar er som inte svarat att göra så. Vi vill också informera er att det är två etapper kvar för lantmäteriet att hantera innan era tomter kommer avstyckas. Varje etapp beräknas ta ungefär ett halvår att genomföra vilket innebär att er kommer hanteras av lantmäteriet tidigast sommaren 2018. Då vi fått många frågor om tidplan och sökta lånelöften vill vi upplysa om att lånelöftet är en ”färskvara” som gäller i sex månader. Sök därför inte lånelöfte för tidigt.

Nytt (2017-03-03)

Lantmäteriet har nu lämnat en preliminär tidplan för resterande avstyckningar i Apelviken. Nästkommande etapp omfattar tomterna mellan Campingvägen och Fritidsvägen och uppskattas vara genomförda sommaren 2017. Ni som berörs kommer således få era köpehandlingar i anknytning
till förrättningens avslutande och tidplanen kommer preciseras under våren. Etappen som sedan följer omfattar tomterna mellan Klittervägen och Strandrågsvägen och beräknas vara genomförd ungefär vid årsskiftet 2017/2018. Den kvarvarande etappen som avser arrendetomter inom fastigheten Nygård 1:2 beräknas vara genomförd sommaren 2018. Lantmäteriet kommer tämligen omgående genomföra inmätningar i det område som nu berörs av förrättning och till dem kan ni ställa frågor rörande själva lantmäteriförfarandet. Lantmäteriet kan dock inte svara på frågor som har med själva friköpet att göra, varför ni ombeds kontakta oss på
samhällsutvecklingskontoret istället.    

Nytt (2017-01-19)

Nu har alla köpehandlingar avseende området mellan Fritidsvägen och Badvägen lämnat kommunen och många köpare har redan returnerat handlingarna vilket är mycket bra. Tillträdesdagen är i flertalet handlingar satt till den 1 februari 2017 vilket innebär att köpeavtalet måste undertecknas av både köpare och säljare innan köparen till sist får det tillhanda. Just köpeavtalet behöver du för att få lån av banken. Att hantera returen av köpeavtalet till kommunen skyndsamt är därför viktigt om tillträdesdagen och sista dag för erläggande av ersättning ska kunna uppfyllas.

Vi påminner också om retur av blanketten för överföring av andelar som lantmäteriet upprättat. Blanketten har sänts till er i detta skede för att underlätta för både köpare och vägförening.

Arbetet med avstyckningarna fortgår och lantmäteriet kommer prioritera det eller de områden som är minst komplicerade och tidseffektiva. Mätingenjörer kommer kontinuerligt sätta ut gränsmarkeringar i området och vi ber er att inte flytta dessa förrän avstyckningen är genomförd. Vissa gränser sätts ut med rör, andra markeras med spik och vissa får endast koordinater om det är omöjligt att slå ner markeringar på grund av sten/stolpar/byggnader med mera.

Nästan 85% av alla arrendatorer som mottagit ett erbjudande om friköp har valt att acceptera det.

Nytt (2016-12-13)

Nu är lantmäteriet i slutfasen i avstyckningarna avseende tomterna mellan Fritidsvägen och Badvägen. Beslut förväntas under innevarande vecka vilket innebär att ni förhoppningsvis kommer motta era köpehandlingar och faktura för köpeskillingen runt jul. Köpeavtal och köpebrev sänder ni undertecknat och daterat till:

Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Att: Susanna Almqvist 432 80 Varberg

Vi vill flagga för att det kan dröja innan ni får handlingarna åter, då det julledighet inom kort. Först kommer ni motta köpeavtalet, som ni tar med till er bank och när köpeskillingen sedan erlagts mottar ni ert köpebrev. Köpebrevet är en kvittens på att ni fullgjort er del av åtagandet.

Glöm sedan inte att söka lagfart på er fastighet. Som köpare har man tre månader på sig att
ansöka hos lantmäteriets inskrivningsavdelning om lagfart. Detta gör man enklast via deras hemsida. Tillträdesdagen är satt till den 1 februari 2017 och detta är således även sista dagen för köpeskillingens erläggande.

Uppstår det frågor under processen är det bra om ni sänder dem till mig via mail, susanna.almqvist@varberg.se. Det kan nämligen vara svårt att nå mig på telefon men genom mail är jag alltid nåbar.

Nytt (2016-11-02)

Vi har blivit uppmärksammade på att flera friköpserbjudande för etapp III har adresserats
fel. Tyvärr kan det inträffa vid konvertering av mycket data som ska matchas. Vi arbetar på att kontrollera vår utskickslista och alla kommer få sitt erbjudande under kommande veckor. Ni som erhållit ett erbjudande som är feladresserat kan bortse från detta.

Nytt (2016-10-31)

Den 31 oktober har samhällsutvecklingskontoret postat de friköpserbjudanden som berör
arrendetomterna längs Havsvägen i Apelviken. Du som mottar ett erbjudande har fram till den 30 juni 2017 att svara hur du avser göra. Vi vill understryka att en accept inte är bindande utan en viljeyttring. På basis av den upprättar vi överlåtelsehandlingar och när du undertecknat den, är du bunden vid köpet. Värderingsutlåtandet som friköpspriset baseras på finner du längre ner på sidan jämte tillhörande beslut från kommunfullmäktige.

Nytt (2016-09-30)

Varbergs kommun har nu fått besked från lantmäteriet att mätningar kommer genomföras i området med start vecka 40. Mätningarna kommer pågå under tre veckor och det är mätingenjör och lantmätare som kommer finnas ute på ”fält”. Då hela förrättningen är stor har lantmäteriet gjort bedömningen att en etappindelning är möjlig för att få loss tomterna i det område som kommunen erhållit flest accepter i. Detta område utgörs av tomterna mellan Fritidsvägen och Badvägen. Kommun och lantmäteri jobbar efter den gemensamma målsättningen att kunna ha dessa tomter avstyckade innan årsskiftet. Skulle vi stöta på problem och befarar en försening kommer den uppdateringen tillgängliggöras här på sidan för Apelviken.

Tänk på att er kontakt i ärendet, vad gäller hantering av friköp och det som följer av det avtalsmässigt, är samhällsutvecklingskontoret. Har ni frågor till lantmäteriets personal bör de avse de lantmäteritekniska området.

Etapper och genomförande

För att kunna hantera friköpen rent administrativt har kommunen delat upp Apelviken i etapper. Etapp I, norr om järnvägen, är genomförd och 35 av 42 arrendatorer valde att friköpa sin tomt.

Etapp II, som utgörs av resterande arrendetomter exkluderat området ”Havsvägen” och ”Vrångabäcken” ska i dagarna ha mottagit sitt erbjudande till friköp. Kommunen har ansökt om förrättning och avvaktar lantmäteriets handläggning.

Etapp III, som utgörs av området ”Havsvägen” kommer beredas för beslut under sommaren och förhoppningsvis kunna erhålla ett friköpserbjudande under sept-okt 2016.
Etapp IV, ”Vrångabäcken”, har något annorlunda förutsättningar varför föreningen arbetar med frågor rörande föreningsform för ett framtida friköp av området i sin helhet.

Beredning och beslut

Varbergs kommun har ca 290 bostadsarrenden i området Apelviken, som enligt beslut ska erbjudas arrendatorerna för friköp. I försäljningsprocessen är värderingen av tomterna mycket viktig. Kommunen får inte sälja mark till nivåer under marknadsvärde enligt EU:s statsstödsregler, och ska även enligt det kommunala reglementet förfara med god ekonomisk hushållning. NAI Svefa (legimiterad fastighetsvärderingskonsult) har mottagit uppdraget att ta fram ett värdeutlåtande för kommunens arrenderätter i Apelviken. Underlaget ligger till grund för de friköpsvärden som kommunfullmäktige har att besluta om innan vi på samhällsutvecklingskontoret kan sända er ett faktiskt erbjudande att ta ställning till.

Avstyckning

För att kommunen ska kunna sälja tomterna i Apelviken måste de först avstyckas till fastigheter. Kommunen ansöker om förrättning hos det kommunala lantmäteriet och så snart vi fått tillgång till de nya fastighetsbeteckningarna kan vi sända alla friköpande köpehandlingar för undertecknande och retur. Lantmäteriet är en egen myndighet och kommunen har ingen rådighet över vilken prioritet olika ansökningar får. En förrättning med omkring 140 tomter, motsvarande etapp II, kan pågå en längre tid.

Precis som i norra delen av Apelviken, kommer tomterna avstyckas i enlighet med gällande detaljplan, varför det kan förekomma avvikelser mellan den avstyckade fastighetens gränser och det som du uppfattat vara din arrendetomt. Det finns en del gamla mätningar och markeringar ute i
tomtgränserna och de är rester från en inmätning som gjordes innan detaljplaner upprättades för Apelvikens stugområden. När detaljplanerna sedan tillkom har det skapats utrymme för avvikelser mellan det gamla och det nya. Konkret kan det innebära att ditt staket eller häck hamnar på grannens fastighet, eller vice versa.

Köpehandlingar

När förrättningen har vunnit laga kraft och ni mottagit och returnerat undertecknade köpehandlingar, samt debiterats köpeskillingen, upprättas ett köpebrev som kvittens på ert förvärv.

Båda köpehandlingarna använder ni sedan för att söka lagfart på er fastighet. Detta görs hos lantmäterimyndigheten och ansökningshandlingar finns tillgängligt på deras hemsida. Som köpare har man tre månader på sig att söka lagfart efter att fastigheten tillträtts.

Arrendefaktura

Arrendefakturan kommer att sändas som vanligt i år. Skulle vi hinna genomföra en försäljning av er tomt, kommer eventuellt överskjutande arrendeavgift att återbetalas.

Övrigt

Under hanteringen av Etapp I har det inkommit många frågor angående mätpunkter, häckar, träd, gränser och byggnader som ett resultat av de markeringar som satts ut av lantmäteriet. Lantmäteriets uppdrag var då, som nu, att stycka av era arrendetomter i enlighet med gällande detaljplan. I kommunikation med berörda har kommunen varit noga med att upplysa om att den färdiga fastigheten kan komma att avvika från er tidigare arrendetomts gränser. I några fall har tomtgränserna kommit att avvika mer från rådande ”hävd” d.v.s. avvikit från den tomtyta ni arrenderat och konkreta frågor rörande de nya gränserna har framförts.

  • Vem har ansvar för att flytta staket, murar, häckar? mm.

Varbergs kommun kan inte leverera ett standardsvar på denna typ av frågor och kan inte ta på sig rollen att medla i eventuella oenigheter, privatpersoner emellan. Förhoppningen är att ni grannar kan komma fram till konstruktiva lösningar om hur ni skall gå tillväga och hjälpas åt.

  • Min tomt är inte lika stor som grannens men har fått samma värde, det kan väl inte vara rätt?

I uppdraget att värdera ett stort antal tomer inom samma område, med utgångspunkt i ett marknadsvärde, är det relevant att arbeta med ett ”normaltomtvärde”. Det med utgångspunkt i att tomterna ligger samlat i ett avgränsat, geografiskt område och trots små olikheter i yta och beskaffenhet sannolikt skulle värderas lika av marknaden.

  • Min tomt är uppsamlingsplats för Apelvikens dagvatten. Det sänker väl värdet?

NAI Svefa har tagit hänsyn till värdeminskande faktorer, såsom närhet till järnväg, dagvattenproblematik med mera.

Får man arrendera mark av kommunen för att bibehålla byggnader som uppförts utanför tomtgräns?

Svaret på den frågan är tyvärr, nej. Det kommer inte upprättas några arrendeupplåtelser för dessa ändamål då det inte är meningen att det ska förekomma inslag av byggnation på mark avsedd som natur.

Till ovanstående fråga hör faktum att detaljplanen inte till alla delar är genomförd. Meningen är att naturytorna, liksom gatumarken, skall förvaltas av en samfällighetsförening. Som det ser ut i dag saknas en god förvaltning av naturmarken, ansvaret för den följer fastighetsägandet och det saknas en samordning. Varbergs kommun kommer att ansöka om anläggningsåtgärd hos lantmäteriet för att genomföra denna sista del av detaljplanen. Detta innebär att det blir ni som bor inom detaljplaneområdet som gemensamt kommer att ha rådighet över marken och ansvaret för framtida förvaltning.

Vi vill därför gärna uppmana er som har byggnader utanför tomtgräns att antingen flytta in dem på er fastighet, eller ta bort dem. Oavsett kommunal eller samfällighets förvaltning, kommer frågan om borttagande av byggnaderna bli en realitet.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Exploateringsingenjör

Veine Palm

E-post: veine.palm@varberg.se


Markförvaltare

Amanda Svensson

E-post: amanda.svensson2@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter