Sök

Avfall från verksamheter

Du som driver ett företag är skyldig att ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten. Du ska kunna bedöma de risker som avfallshanteringen innebär, och använda möjligheter till återvinning.

Hur ska avfallet förvaras och hanteras?

Allt avfall ska förvaras på ett sätt som minimerar riskerna för utsläpp till mark och vatten. Det kan till exempel innebära att avfall förvaras i tydligt märkta kärl, invallat på hårdgjorda och täta ytor samt att det står under tak.

Vem får transportera och ta emot ditt avfall?

När ett företag lämnar ifrån sig sitt avfall är man som verksamhetsutövare skyldig att först kontrollera att transportören av avfallet har de tillstånd som krävs. För farligt avfall måste du föra anteckningar om den mängd avfall som uppkommer årligen och till vem som avfallet lämnas för vidare hantering.

Det ska även upprättas ett transportdokument för varje borttransport av farligt avfall. Dokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd. Transportdokumentet ska vara undertecknat av avfallslämnaren.

Samtliga anteckningar ska sparas i minst fem år.

Det företag som transporterar avfall måste ha tillstånd eller ha gjort anmälan till länsstyrelsen. Vid små mängder avfall som uppkommer i den egna verksamheten, och som inte är klassat som farligt avfall, får ni på företaget själva utföra transporten utan anmälan eller tillstånd. Observera dock att anmälan måste göras för all transport av farligt avfall, även små mängder.

Tillsyn

När miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gör tillsynsbesök kontrollerar vi bland annat lagring, hantering och dokumentation av avfall och farligt avfall.

Mer information

För mer information läs miljö-och hälsoskyddsförvaltningens informationsblad:

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter