Sök

2020-02-17

Granskningstiden slut för Västerports detaljplan

Nu är granskningstiden slut för detaljplanen för etapp 1 i Västerport.
På grund av planens komplexitet har ett antal remissinstanser begärt, och fått, extra tid på sig att lämna sina yttranden.

Förslaget till detaljplan har varit ute på granskning från den 19 december till och med den 14 februari. Under denna period har alla, både remissinstanser och privatpersoner, haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
-Vid en första anblick handlar de inkomna synpunkterna till viss del om formalia och önskemål om förtydligande. Några instanser är kritiska mot det nya hotellets höjd och det finns både ris och ros rörande stadsdelens struktur. Nu börjar arbetet med att gå igenom alla yttranden så att vi får en bild av vad som kan behöva justeras, säger planarkitekt Annika Eklöv, ansvarig för detaljplanen.
Två av de tyngsta remissinstanserna, tillsynsmyndigheterna länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden, har båda begärt förlängd yttrandetid. Deras svar kommer nästa vecka.