Sök

Trafik under byggtiden

Varberg växer och trafiken påverkas under byggtiden

Flera stora projekt kommer att påverka trafiken i centrum de närmaste åren. Bygget av Varbergstunneln påverkar främst området runt stationen. Andra projekt, till exempel nya bostäder och trafiklösningar, kan samtidigt påverka gator och vägar i olika delar av centrum. Så här planerar vi och leder om trafiken.

Så planerar vi

 1. Den politiskt beslutade Trafikstrategi 2030PDF (pdf, 1.2 MB) är utgångspunkt när vi planerar hur trafiken ska ledas om. I trafikstrategin prioriteras trafikslagen i följande ordning:
  1) gång
  2) cykel
  3) kollektivtrafik
  4) bil

Hållbart resande ska i möjligaste mån inte drabbas under byggtiden. Vår förhoppning är att byggtiden kan bli en möjlighet för många att etablera nya, hållbara resvanor, till exempel genom att börja åka buss eller cykla istället för att ta bilen. Trafiklösningarna ska vara så lika under så stor del av byggtiden som möjligt.

Så leds trafiken

Följande vägar kommer att vara viktiga leder in i centrum när delar av Västra Vallgatan stängs av för arbeten i tunnelprojektet:

 • Östra Hamnvägen
 • Göteborgsvägen/Östra Långgatan
 • Västkustvägen
 • Sveagatan
 • Träslövsvägen
 • Södra vägen/Almers väg/Rosenfredsgatan
  Söderifrån och österifrån når man centrum som vanligt.

Så påverkas trafiken 2019

Förberedande arbeten, till exempel ledningsarbeten, gör att trafiken behöver ledas om och som en följd behöver vissa gator dubbelriktas och parkeringsplatser flyttas.

Trafikomledning från 28 oktober

Från slutet av oktober enkelriktas Västra Vallgatan för genomfart i sydlig riktning. Det blir då stängt för genomfart söderifrån från Otto Torells gata/Norrgatan.

Karta över trafikomledning när Västra Vallgatan enkelriktas den 28 oktober.

Så kör du lättast in till stan norrifrån

Redan i höst, ta gärna för vana att köra följande vägar in i stan om du kommer norrifrån:
• Göteborgsvägen
• Västkustvägen

Välj Östra Hamnvägen om du vill parkera i västra centrum, i Briggen eller i parkeringshusen vid Gallerian.

Så når du stationen söderifrån

 • Västkustvägen - Trädlyckevägen - Östra Vallgatan - Engelbrektsgatan – hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen
 • Västra Vallgatan – Södra Hamnvägen – Östra Hamnvägen - Briggen (P)
 • Västkustvägen – Monarkvägen - Birger Svenssons väg
 • Östra Långgatan/Sveagatan - Göteborgsvägen - Birger Svenssons väg

Större avstängning i januari 2020

Från januari 2020 stängs Västra Vallgatan för genomfart i båda riktningar från Otto Torells gata till Birger Svenssons väg vid infarten till Montessoriskolan och parkeringen på före detta inlinesbanan.

Cyklister och gående kan ta sig förbi avstängningen. Behörig trafik till fastigheter ges tillträde.

Bussar tillbaka på Kyrkogatan i höst

Två busslinjer, linje 1 och 60, leds via Kyrkogatan från den 28 oktober, precis som var fallet under våren 2019.

Cykelparkering och taxi

Cykelparkeringen ligger kvar på norra sidan av stationshuset.
Taxi flyttar till Teaterplatsen på Kungsgatan.

Omledning för gående och cyklister i Breared

Motionsslingan kommer att ledas om när Trafikverket och Implenia etablerar sin arbetsplats öster om Breared. Några gångvägar kommer också att ledas om. En byggväg ska byggas med infart från Österleden i anslutning till korsningen Vallinsvägen och Österleden.

Lassavägen stängs och Kattegattleden leds om

Lassavägen stängs för all trafik utom behörig på grund av bygget av den nya godsbangården. Cyklister på Kattegattleden och Lassavägen leds om närmare Naturum.

Trafik och parkeringar under byggtiden 2020-2025

Just nu pågår planering för hur olika trafikslag ska trafikera området runt stationen vid bygget av Varbergstunneln. Här är de största förändringarna:

Avstängda vägar

Västra Vallgatan, avsnittet Otto Torells gata - Birger Svenssons väg vid infarten till Montessoriskolan, kommer att stängas för biltrafik när bygget av Varbergstunneln inleds. Eventuellt kan avstängningen ske i etapper, planering pågår.

Bara bussar mittemot stationen

Ingen biltrafik runt nya bussterminalen i kvarteret Magasinsgatan - Kungsgatan - Eskilsgatan, utom för behöriga.

Flytt av cykelvägar

Cykelvägen som idag går förbi stationen på Västra Vallgatan stängs och cykeltrafiken leds om till Engelbrektsgatan/Östra Långgatan/Göteborgsvägen. Cyklister når stationen via Magasinsgatan.

Cykeltrafik på Otto Torells gata är tillåten.

Cykelparkeringar

Cykelparkering kommer troligtvis att finnas längs med Järnvägsparken under byggtiden för tunneln. 

Parkeringar

Ersättningsparkeringar för pendelparkering som försvinner i samband med tunnelbygget finns på ytan för inlinesbanan längs Birger Svenssons väg och fler parkeringsplatser är på gång.

Trafikverket kommer att bygga nya pendelparkeringsplatser utmed Östra Hamnvägen på västra sidan av järnvägen. Dialog pågår om ytterligare ytor för parkering under byggtiden i takt med att nya bostadsbyggen gör att centrala parkeringsplatser försvinner.

Miljöprojekt påverkar trafiken

Sanering och rivning av kvarteret Renen på Gamla kyrkbacken påverkar framkomligheten för cyklister och gående samt biltrafik på Gamla kyrkbacken.

Karta över huvudvägar för byggtrafik och omledning av trafik 2020-2025

Karta över huvudvägar för byggtrafik och omledning av trafik 2020-2025, klicka för att ladda ner kartan.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

ikon

Självservice & blanketter