Sök

Trafik under byggtiden

Varberg växer och trafiken påverkas under byggtiden

Flera stora projekt kommer att påverka trafiken i centrum de närmaste åren. Bygget av Varbergstunneln påverkar främst området runt stationen. Andra projekt, till exempel nya bostäder och trafiklösningar, kan samtidigt påverka gator och vägar i olika delar av centrum. Så här planerar vi och leder om trafiken.

Så planerar vi

 1. Den politiskt beslutade Trafikstrategi 2030PDF (pdf, 1.2 MB) är utgångspunkt när vi planerar hur trafiken ska ledas om. I trafikstrategin prioriteras trafikslagen i följande ordning:
  1) gång
  2) cykel
  3) kollektivtrafik
  4) bil

Hållbart resande ska i möjligaste mån inte drabbas under byggtiden. Vår förhoppning är att byggtiden kan bli en möjlighet för många att etablera nya, hållbara resvanor, till exempel genom att börja åka buss eller cykla istället för att ta bilen. Trafiklösningarna ska vara så lika under så stor del av byggtiden som möjligt.

Så leds trafiken

Följande vägar kommer att vara viktiga leder in i centrum när delar av Västra Vallgatan stängs av för arbeten i tunnelprojektet:

 • Östra Hamnvägen
 • Göteborgsvägen/Östra Långgatan
 • Västkustvägen
 • Sveagatan
 • Träslövsvägen
 • Södra vägen/Almers väg/Rosenfredsgatan
  Söderifrån och österifrån når man centrum som vanligt.

Så påverkas trafiken 2019

Förberedande arbeten, till exempel ledningsarbeten, gör att trafiken behöver ledas om och som en följd behöver vissa gator dubbelriktas och parkeringsplatser flyttas.

Trafikomledning när delar av Västra Vallgatan stängs

När Västra Vallgatan åter igen stängs mellan Otto Torells gata och Engelbrektsgatan den 31 augusti leds trafiken om till Göteborgsvägen, Östra Hamnvägen och Västkustvägen.

Cyklister och gående kan ta sig förbi avstängningen. Behörig trafik till fastigheter ges tillträde.

Norrifrån når man stationen med bil som vanligt. Söderifrån når man stationen via:

 • Engelbrektsgatan – hämta och lämna vid parkeringsplatsen på Kungsgatan, Teaterplatsen
 • Västra Vallgatan –Södra Hamnvägen – Briggen (P)
 • Västkustvägen – Monarkvägen - Birger Svenssons väg
 • Östra Långgatan/Sveagatan - Göteborgsvägen - Birger Svenssons väg

Två busslinjer, linje 1 och 60, leds via Kyrkogatan från den 31 augusti 2019, precis som var fallet under våren 2019.

Karta över trafikomledning 2019 när delar av Västra Vallgatan stängs på grund av förberedande arbeten inför tunnelbygget.

Karta över trafikomledning 2019 när delar av Västra Vallgatan stängs på grund av förberedande arbeten inför tunnelbygget.

Cykelparkering och taxi

I januari 2019 flyttades stationens cykelparkering till norra sidan av stationshuset. Även taxi flyttade till norra sidan av stationen.

Bara bussar mittemot stationen

Ingen biltrafik runt nya bussterminalen i kvarteret Magasinsgatan - Kungsgatan - Eskilsgatan, utom för behöriga.

Gator som dubbelriktats

Östra Långgatan respektive Sveagatan mellan Magasinsgatan och Engelbrektsgatan dubbelriktades redan 2018. Några p-platser togs bort utmed dessa gatuavsnitt för att ge plats åt den dubbelriktade trafiken.

Nya parkeringsplatser

Vi har nu öppnat en ny parkeringsplats med 130 platser på före detta inlinesbanan utmed Birger Svenssons väg. Dessa platser ersätter de parkeringar som försvunnit utmed gatorna i norra centrum vid bygget av bussterminalen och när gator dubbelriktats. 

En ny parkering finns också i hamnen, norr om p-huset Briggen.

Ska du besöka centrum finns det oftast lediga platser i våra parkeringshus.

Karta över huvudvägar och byggtrafik 2019

Karta över huvudvägar för byggtrafik och omledning av trafik 2019, klicka för att ladda ner kartan.

Trafik och parkeringar under byggtiden 2020-2025

Just nu pågår planering för hur olika trafikslag ska trafikera området runt stationen vid bygget av Varbergstunneln. Här är de största förändringarna:

Avstängda vägar

Västra Vallgatan, avsnittet Otto Torells gata - infarten till Montessoriskolan, stängs för biltrafik i början av 2020, när bygget av Varbergstunneln inleds.

Bara bussar mittemot stationen

Ingen biltrafik runt nya bussterminalen i kvarteret Magasinsgatan - Kungsgatan - Eskilsgatan, utom för behöriga.

Flytt av cykelvägar

Cykelvägen som idag går förbi stationen på Västra Vallgatan stängs och cykeltrafiken leds om till Engelbrektsgatan/Östra Långgatan/Göteborgsvägen. Cyklister når stationen via Magasinsgatan.

Cykeltrafik på Otto Torells gata leds om till Södra Hamnvägen.

Cykelparkeringar

Cykelparkering kommer troligtvis att finnas längs med Järnvägsparken under byggtiden för tunneln. 

Parkeringar

Ersättningsparkeringar för pendelparkering som försvinner i samband med tunnelbygget finns på ytan för inlinesbanan längs Birger Svenssons väg och fler parkeringsplatser är på gång. Dialog pågår om ytterligare ytor för parkering under byggtiden i takt med att nya bostadsbyggen gör att centrala parkeringsplatser försvinner.

Under 2019 införs digitala skyltar vid infarterna till Varberg. Skyltarna visar hur många platser som är lediga i parkeringshusen.

Miljöprojekt påverkar trafiken

Sanering och rivning av kvarteret Renen på Gamla kyrkbacken påverkar framkomligheten för cyklister och gående samt biltrafik på Gamla kyrkbacken.

Planering pågår

Det pågår planering för att trafiken ska fungera under byggtiden, 2020-2025. Allt är inte bestämt än, till exempel pågår diskussioner om:

 • Av- och påstigningsplats vid stationen
 • Cykelparkeringarnas placering
 • Taxistationens placering
 • Placering för pendelparkeringar under byggtiden 
Karta över huvudvägar för byggtrafik och omledning av trafik 2020-2025

Karta över huvudvägar för byggtrafik och omledning av trafik 2020-2025, klicka för att ladda ner kartan.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

ikon

Självservice & blanketter