varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Öppningsanmälan

Avspärrning för gatuarbete

Innan ett planerat arbete påbörjas ska öppningsanmälan lämnas in till hamn- och gatuförvaltningen. Därefter gör vi en syn av området tillsammans med entreprenören som ska gräva i gatan.

Observera att öppningsanmälan för schakt på allmän mark ska lämnas in 14 arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas. 

Fyll i en ansökanPDF (pdf, 367.3 kB) och skicka in till oss.

All återställning av beläggning respektive stensättning skall utföras av hamn- och gatuförvaltningen på ledningsägarens bekostnad enligt prislistaPDF (pdf, 91.3 kB)

Följande skador på gatu- respektive parkmark ska åtgärdas löpande under garantitiden, enligt reglerna för schakt i allmän markPDF (pdf, 86.1 kB):

Gatumark

• Sättningar överstigande 20 mm, mätta med 3 meter lång rätskiva lagd i godtycklig riktning.
• Snubbelfarliga kanter med nivåskillnad större än 5 mm.
• Övriga skador som kan sättas i samband med undermålig återställning och hotar trafiksäkerheten eller komforten för trafikanter och närboende (t ex vattensamlingar).

Parkmark

• Växter, buskar och träd som visar bristande vitalitet och förmåga att etablera sig ska bytas ut eller åtgärdas på annat sakkunnigt sätt.
• Synliga sättningar ska utjämnas.

Om brister upptäcks efter garantitidens slut kommer avgift att debiteras entreprenören enligt den kostnad som uppstår för att återställa marken. 

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter